Termin zwrotu nadpłaty z rozliczenia PIT 2017

Zwrot podatku z PIT 2017 powinien nastąpić w ciągu 90 dni od daty złożenia rozliczenia rocznego w urzędzie skarbowym. Jeśli składana była korekta rozliczenia, czy to z własnej inicjatywy czy na wezwanie urzędu, termin 90 dni liczony jest od dnia złożenia korekty (czyli poprawnego rozliczenia). Zwrot dokonywany jest na konto podatnika lub przekazem pocztowym.

Stan realizacji zwrotu można sprawdzić wchodząc na Portal Podatkowy w zakładkę Niezbędnik podatnika, a następnie Wyszukiwarki: Zwrot nadpłaty PIT.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop przysługuje tylko w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Nie ma możliwości zastąpienia należnego urlopu ekwiwalentem pieniężnym w czasie trwania stosunku pracy – urlop (nawet zaległy) powinien zostać udzielony w naturze, czyli jako dzień wolny od pracy.

Darowizna

Opłata recyklingowa 2018

Od 2018 przedsiębiorca oferujący lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania zobowiązany jest pobrać opłatę recyklingową. Stawka opłaty wynosi 0,20 zł za foliówkę plus VAT 23%  (przy założeniu że przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT). Po zakończeniu roku opłatę recyklingową należy przekazać do budżetu państwa, w terminie do 15 marca.
Pobrana opłata stanowi przychód podatnika, a w momencie wniesienia będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu.

Opłacie recyklingowej podlegają torby foliowe o grubości poniżej 50 mikrometrów, przy czym jeśli torby o grubości poniżej 15 mikrometrów oferowane są ze względów higienicznych lub jako podstawowe opakowanie żywności luzem, to nie nie podlegają one opłacie.

 

Deklaracje VAT od 2018 tylko elektronicznie

Od 2018 deklaracje wszystkie VAT można składać już tylko elektronicznie. Elektroniczną deklarację można złożyć na jeden z kilku sposobów:
 1. poprzez pełnomocnika, który dysponuje przypisanym sobie kwalifikowanym podpisem elektronicznym i zostanie wcześniej zgłoszony na formularzu UPL-1,
 2. samodzielnie:
 • korzystając z formularza interaktywnego opublikowanego na stronie www.e-deklaracje.gov.pl,
 • przy użyciu Aplikacji e-Deklaracje Desktop wspierającej korzystanie z formularzy interaktywnych bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego,
 • korzystając z innego oprogramowania stworzone przez firmy zewnętrzne, zgodnego ze specyfikacją MF.

Deklaracje i informacje VAT przesyłane z użyciem danych autoryzujących w 2018 r. trzeba będzie uwierzytelnić kwotą przychodu z zeznania podatkowego lub rocznego obliczenia podatku za 2016 r. (albo „0” jeśli podatnik nie był obowiązany złożyć zeznania za 2016).

Od 2018 r. nowy próg dla środków trwałych

Od 2018 roku obowiązuje nowa wartość graniczna dla uznania składnika majątku za środek trwały lub inwestycję. Jeśli wartość początkowa nie przekracza 10 000 zł (netto w przypadku czynnych podatników, brutto w przypadku nie-vatowców), to podatnik może nie wprowadzać go do ewidencji środków trwałych. Wówczas wydatki poniesione na jego nabycie zalicza bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu oddania do użytkowania.

Do końca 2017 r. za środek trwały/inwestycję uznawało się składniki majątku przekraczające 3500 zł, dla których przewidywany okres w firmie był powyżej roku.

Urlop okolicznościowy – ile i na jakie okoliczności

Pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę przysługuje urlop okolicznościowy w wymiarze:

a) 2 dni w razie:

 • ślubu pracownika,
 • urodzenia się pracownikowi dziecka,
 • zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,

b) 1 dzień w razie:

 • ślubu dziecka pracownika,
 • zgonu i pogrzebu siostry pracownika, jego brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

Pracownik powinien złożyć wniosek urlopowy z zaznaczeniem, że chodzi o urlop okolicznościowy, oraz udokumentować nieobecność dostarczając np akt małżeństwa, zgonu czy urodzenia.

Obowiązki na 31.01.2018

31 stycznia 2018 mijają następujące terminy:

 • złożenia rozliczeń rocznych PIT-28, PIT-16A, PIT-19A za 2017 rok
 • złożenia informacji ZUS IWA za 2017 rok
 • złożenia do US deklaracji PIT-4R, PIT-8AR, IFT-1R za 2017 rok
 • złożenia do US deklaracji IFT-1R , PIT-11, PIT-8C (gdy składane są w formie papierowej, jeżeli składane są elektronicznie to termin mija 28.02.2018) za 2017 rok

Faktura korekta dotycząc importu usług

Faktura korygująca import usług, w związku z błędnie wystawieniem faktury pierwotnej, powinna być zaewidencjonowana w dacie faktury pierwotnej.

Zwolnienie chorobowe w dniu 11.11.2017 a udzielenie dnia wolnego

Za święto 11.11.2017, które przypadło w wolną sobotę, pracodawca zobowiązany jest do udzielenia dnia wolnego za ten dzień (gdy pracownika obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy).

Dodatkowy dzień wolny przysługuje również pracownikowi, który w tym dniu przebywał na zwolnieniu lekarskim. Jest to związane z dyspozycją art. 130 § 2 Kodeksu pracy, zgodnie z którą każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Zwolnienie chorobowe nie wpływa na wymiar czasu pracy, więc pracownikowi w dalszym ciągu należy się dzień wolny za święto przypadające w sobotę.

Natomiast w sytuacji gdy pracodawca już wyznaczy dzień wolny od pracy, a pracownik w tym czasie będzie na zwolnieniu lekarskim, nie należy już wyznaczać ponownego dnia wolnego, bo dzień wolny został już zagwarantowany i wymiar czasu pracy zostanie obniżony.

Umowa leasingu operacyjnego na gruncie podatku dochodowego

Umowa aby była zakwalifikowana na gruncie podatku dochodowego jako umowa leasingu operacyjnego, musi spełniać wymagania określone w art 17b ust. 1 ustawy o CIT lub art. 23b ust 1 ustawy o PIT.

Art. 17b ust. 1 ustawy o CIT

Opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią przychód finansującego i odpowiednio w przypadku, o którym mowa w pkt 1, koszt uzyskania przychodów korzystającego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, jeżeli:

1) umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym nie jest osoba wymieniona w pkt 2, została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 5 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości;

2) umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, została zawarta na czas oznaczony;

3) suma ustalonych opłat w umowie leasingu, o której mowa w pkt 1 lub 2, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu; przepis art. 14 stosuje się odpowiednio.