Zwolnienie pracodawcy z opłacania składek na FP i FGŚP

Pracodawcy nie opłacają składek na FP i FGŚP za zatrudnionych pracowników, którzy przebywali na urlopie macierzyńskim i wychowawczym, przez 36 miesięcy począwszy od pierwszego miesiąca po owym urlopie.

Składek na FP i FGŚP nie odprowadza się za osoby, które osiągnęły odpowiedni wiek w przypadku kobiet 55 lat, w przypadku mężczyzn 60 lat. Jeżeli pracownik osiągnął wiek w trakcie miesiąca, składek nie odprowadza się od miesiąca następnego. Natomiast jeżeli osoba kończy odpowiedni wiek pierwszego dnia miesiąca, wówczas składek na FP i FGŚP nie odprowadza się już za ten miesiąc.

Wzrost minimalnego wynagrodzenia w 2013 roku

Od 1 stycznia 2013 roku płaca minimalna wyniesie 1600,00 zł brutto, co stanowi wzrost o 100,00 zł brutto w stosunku do roku 2012. Pracownicy zatrudnieni na ½ etatu nie będą mogli otrzymywać wynagrodzenia niższego niż 800,00 zł brutto, pracownicy zatrudnieni na 1/3 etatu – 533,33 zł brutto, a zatrudnieni na ¼ etatu – 400,00 zł brutto. Zatrudnieni po raz pierwszy mogą otrzymywać 80% wynagrodzenia minimalnego, które w 2013 roku wyniesie 1280,00 zł brutto.

 

transport

Podróże służbowe w 2013 roku

Projekt rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza granicami kraju z 31 lipca 2012 roku, przewiduje wzrost stawek diet za podróże służbowe krajowe i zagraniczne od 1 stycznia 2013 roku.

 

Nowa stawki za podróż krajową wyniosą:

  • dieta 30,00 zł,
  • ryczałt za nocleg 45,00 zł
  • ryczałt za dojazd 6,00 zł.

 

Obecnie obowiązuje przepis który mówi, że dieta nie przysługuje jeżeli pracownikowi otrzymuje bezpłatne całodzienne wyżywienie.

Od nowego roku przepisy przewidują zmniejszenie wysokości diety o koszt otrzymanego nieodpłatnego wyżywienia:

  • za śniadanie o 25 % diety
  • za obiad o 50 % diety
  • za kolację o 25 % diety

Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców

Od 1 stycznia 2013 roku pacjenci, aby potwierdzić swoje prawo do leczenia ze środków publicznych, będą podawali numer PESEL. Od tego terminu zacznie funkcjonować system Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców. Obecnie jest on konsultowany z resortem zdrowia, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz Narodowym Funduszem Zdrowia. Według ministra Michała Boniego wdrożenie owego programu jest niezagrożone.

Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych

W dniach 6-7 listopada 2012 Rada Polityki Pieniężnej obniżyła stopy procentowe NBP o 0.25 punktu procentowego,w związku z tym stopa kredytu lombardowego, która ma wpływ przy ustalaniu wysokości odsetek od zaległości podatkowych, od 8 listopada 2012 wynosi 6% w skali rocznej. Oznacza to, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wynosi 14 % w skali roku, a obniżona stawka – 10.50%

Odsetki od zaległości podatkowych wynoszą 200% stopy lombardowej plus 2% (stopa procentowa od zaległości podatkowych nie może być niższa niż 8%). Natomiast obniżona stawka wynosi 75% ww. stawki.

Dzień wolny za święto w sobotę – wyrok Trybunału Konstytucyjnego

Od 8 października zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 października 2012 roku:„Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.”

Zmiana ta uniemożliwi pracodawcą manipulowanie rozkładem czasu pracy, poprzez ustalanie dni wolnych od pracy w święta ustawowo wolne, aby nie obniżać dodatkowo wymiaru czasu pracy.

Zakup opon w KPIR – koszt podatkowy

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia z 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475), zakup opon do samochodów firmowych jest kosztem podatkowym. Niezależnie od ceny opon, wydatek na ich zakup nie podwyższa wartości początkowej środka trwałego. Jest to wydatek eksploatacyjny tak samo jak np. zakup wycieraczek.

Ulga internetowa – nie dla wszystkich

Ulgę będą mogli zastosować podatnicy, którzy w latach 2005-2011 nie korzystali z odliczeń z tego tytułu lub po raz pierwszy uwzględniają ulgę w rozliczeniu rocznym. Zgłoszony przez Senat przepis przejściowy, umożliwia podatnikom, którzy pierwszy raz skorzystają z ulgi internetowej w roku 2012, skorzystać z niej również w 2013 roku.

Ulga prorodzinna – zmiana

Z ulgi prorodzinnej nie wholesale nba jerseys będą mogli skorzystać Climb-Max rodzice jednego dziecka, których łączne dochody przekraczają 85 528 zł. Małżonkowie wholesale nba jerseys będą musieli Wholesale zsumować swoje dochody jeżeli ich отцом małżeństwo trwało cały rok. W przypadku podatku nie pełnego roku trwania małżeństwa – podatnik weźmie pod uwagę tylko swoje przy dochody. Dla podatników, którzy wychowują cheap nba jerseys co najmniej troje dzieci, ulga zostanie zwiększona Tr? o wholesale jerseys 50%. cheap nba jerseys Na trzecie i kolejne dziecko of ulga wyniesie 139.01 zł miesięcznie na każde dziecko.

75 % stawka podatku

Zgodnie cheap jerseys z art. 30 ust. 1 pkt 7 ustawy o PIT, Victory podatek od dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nie znajdujących cheap jerseys pokrycia w ujawnionych źródłach ustala się w recognition? wysokości 75% dochodów. W takiej cheap nba jerseys sytuacji na * podatnika ostatni mogą zostać nałożone dwie Combination kary w postaci sankcji podatkowej i sankcji karnej skarbowej. Wysokość kary za cheap nba jerseys czyn z art. 54 K.k.s. a zależy od wysokości podatku narażonego na cheap mlb jerseys uszczuplenie czyli od 75% podatku, który został ustalony w decyzji braku organu podatkowego.