12.11.2018 – dniem wolnym od pracy

23.10.2018 Sejm uchwalił ustawę o Święcie Narodowym z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Ustawa została przekazana do Senatu.

 

przydatne linki

Kasy fiskalne online

W Sejmie trwają pracę nad zmianami dotyczącymi wprowadzenia kas online. Poniżej informacje w jakim terminie i dla jakich grup przedsiębiorców, planowane jest wprowadzenie pierwszych kas online.

Od 1 stycznia 2019 podmioty:

  • świadczące usługi naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
  • dokonujący sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Od 1 lipca 2019 podmioty:

  • świadczący usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania.

Od 1 stycznia 2020 podmioty:

  • świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze oraz związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.

 

Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku

W 2019 roku:

  • minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2250 zł brutto,
  • stawka godzinowa za wykonanie zlecenia/świadczenie usługi wyniesie 14,70 zł.

 

Sprawozdania finansowe – elektronicznie

1.10.2018 wchodzą zmiany w zakresie składania sprawozdań finansowych. Sprawozdania należy przekazywać w wersji elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnionej na podstawie art. 45 ust 1g ustawy o rachunkowości do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, który będzie je udostępniał między innymi naczelnikom urzędów skarbowych.

„Mały ZUS” dla przedsiębiorców

Na podpis prezydenta czeka ustawa, która przewiduje zmniejszenie składek na ZUS dla małych przedsiębiorców proporcjonalnie do przychodu. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, u których przeciętne miesięczne przychody nie przekroczą 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia, będą mogły płacić składki na ubezpieczenia społeczne proporcjonalne do przychodu. W ujęciu rocznym oznacza to przychód o wielkości maksymalnie 30-krotności minimalnego wynagrodzenia. Punktem odniesienia będzie przychód w całym poprzednim roku kalendarzowym. Bazując na wskaźnikach 2018 oznacza to, że przedsiębiorcy osiągający w 2018 r. średni miesięczny przychód 5250 zł, w 2019 r. będą mogli płacić mały ZUS. Ustawa pozwala na korzystanie z ww. rozwiązania przez 3 lata w ciągu 5 lat prowadzenia działalności.

Przechowywanie dokumentacji pracowniczej – zmiany od 1.01.2019

Znowelizowane przepisy wprowadzają od 1.01.2019 możliwość prowadzenia dokumentacji pracowniczej, w tym akt osobowych pracownika, w wersji elektronicznej. Wynika to z przepisów pozwalających pracodawcy na prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników również w postaci elektronicznej.

Do końca 2018 roku pracodawca ma obowiązek przechowywania dokumentacji kadrowej w postaci papierowej. Od 2019 będzie miał wybór czy będzie to wersja papierowa czy elektroniczna. Dokumentacja elektroniczna będzie równoważna z papierową.

W odniesieniu do osób zatrudnianych po raz pierwszy po styczniu 2019 r. obowiązywał będzie również krótszy – 10 letni – obowiązek przechowywania akt pracowniczych (licząc od końca roku kalendarzowego, w którym stosunek pracy uległ rozwiązaniu lub wygasł, chyba że odrębne przepisy przewidują dłuższy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej).

Krótszy okres przechowywania akt pracowniczych dla osób zatrudnionych w okresie od 1 stycznia 1999 r. do 31 grudnia 2018 r. będzie możliwy po przesłaniu do ZUS specjalnego oświadczenia i raportów informacyjnych.

Zmiany w Kodeksie Pracy – wypłata wynagrodzeń od 2019 r.

Od 1. stycznia 2019 art. 86 Kodeksu Pracy dotyczący sposobu wypłaty wynagrodzenia będzie obowiązywał wg nowego brzemienia, mianowicie: Wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył w postaci papierowej lub elektronicznej wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych.

Oznacza to, że pracodawca uprawniony będzie do żądania od pracownika wskazania nr rachunku bankowego celem wypłaty wynagrodzenia, chyba że pracownik złoży pismo z prośbą o przekazywanie jego wynagrodzenia do rąk własnych.

Aktualnie przekazywanie wynagrodzenia do rąk własnych jest podstawową zasadą i podawanie nr rachunku bankowego jest dobrowolne. Zmiana jest dostosowaniem prawa do obowiązujących standardów, w których to prawie każdy pracownik ma rachunek bankowy i oczekuje wypłaty wynagrodzenia na rachunek bankowy.

O ww. zmianie pracodawca będzie zobowiązany poinformować pracowników, którzy dotychczas otrzymywali wynagrodzenie do rąk własnych, w terminie 21 dni od wejścia w życie wspomnianej ustawy. Pracownik na złożenie wybranego wniosku do pracodawcy będzie miał 7 dni od dnia otrzymania od pracodawcy wspomnianej informacji.

Pracownicy młodociani – zmiana od 1. września 2018

Od 1. września 2019 roku za pracownika młodocianego uważana będzie osoba, która ukończyła 15 lat, ale nie przekroczyła jeszcze 18 roku życia. Przepisy dopuszczają zatrudnianie młodocianych którzy:

  • ukończyli co najmniej 8-letnią szkołę podstawową,
  • przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu.

Młodociany nieposiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego, które może mieć formę: nauki zawodu, przyuczenia do wykonywania określonej pracy, rzemieślniczego przygotowania zawodowego.

Dotychczas zabronione była zatrudnianie osób które nie ukończyły 16 roku życia i gimnazjum (z pewnymi wyjątkami). Od 1.09.2018 zabronione będzie zatrudnianie pracowników w wieku poniżej 15 lat, poza kilkoma wyjątkami.

Zmiana związana jest z ostatnimi zmianami w systemie szkolnictwa.

przydatne linki

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach przez Internet

Zaświadczenia z Urzędu skarbowego o niezaleganiu/stwierdzające stan zaległości w podatkach można już uzyskać internetowo, składając wniosek na tzw. piśmie ogólnym za pośrednictwem portalu biznes.gov.pl

Urząd skarbowy wyda zaświadczenie elektronicznie, w formie dokumentu elektronicznego z bezpiecznym podpisem elektronicznym. Nie będzie więc konieczności wizyty w urzędzie i odbierania wersji papierowej.

Podzielona płatność – split payment

Od 1. lipca 2018 podatnicy dokonując płatności za faktury mogą korzystać z mechanizmu podzielonej płatności split payment. Jest to dobrowolne i nie można w umowach zakazać korzystania z tej formy płatności – o korzystaniu lub nie ze split payment decyduje nabywca.

Split payment dotyczy tylko płatności za faktury i tylko płatności w polskich złotych. Przelewu dokonuje się wybierając specjalny komunikat przelewu, udostępniany przez bank lub SKOK, rozdzielający płatność na netto i VAT, które trafiają na odrębne rachunki sprzedawcy.