Strona z aktualnościami

Zmiany w ustawieniach kasy fiskalnej – termin 31.07.2019

W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z 29.04.2019, które weszło w życie z dniem 1.05.2019, paragraf 6 punkt 1 podpunkt 5, na kasach fiskalnych poszczególne oznaczenia literowe od ‚A” do „G” muszą być przypisane do odpowiednich stawek lub zwolnienia od podatku.  Jeżeli ustawienia są inne to należy dokonać stosownych zmian do 31 lipca 2019. Zmiany ustawień może dokonać serwis, który ma do tego uprawnienia. Oznaczenia literowe i stawki jakie są przyporządkowane do nich widoczne są np. na raporcie dobowym.

Przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób:

a) literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,

b) literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,

c) literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,

d) literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,

e) literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,

f) literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy;

§ 59. Podatnik używający kasy na dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia może stosować do dnia 31 lipca 2019 r. dotychczas stosowane oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku przypisane do nazw towarów i usług.

Oświadczenie od osób obsługujących kasy fiskalne

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 w sprawie kas rejestrujących (które weszło w życie od 01.05.2019), podatnik u którego jest prowadzona sprzedaż przy użyciu kasy fiskalnej, jest zobowiązany poinformować osobę, której powierza prowadzenie tej ewidencji o zasadach i wystawianiu paragonu fiskalnego oraz o skutkach ich nieprzestrzegania. W związku z tym należy w formie pisemnej uzyskać podpisane oświadczenie, w dwóch egzemplarzach: jeden dla osoby, której powierzono obsługę kasy fiskalne, drugi dla podatnika o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji. Wzór oświadczenia stanowi złącznik nr 1 do w/w rozporządzenia.

Pracownicy (bez względu na formę zatrudnienia czy podjęcia współpracy), którzy są już zatrudnieni powinni zapoznać się z oświadczeniami i podpisać je do 31.05.2019. Osoby nowo przyjęte do pracy (licząc od 01.05.2019), powinni to uczynić przed dopuszczeniem takiej osoby do obsługi kasy fiskalnej.

Obowiązkowy VAT dla kolejnych podatników – planowane zmiany

Od 1.07.2019 Ministerstwo Finansów planuje zlikwidowanie zwolnienia podmiotowego (czyli ze względu na wartość sprzedaży poniżej 200 000 zł, w poprzednim roku), dla następujących podatników:

 • dokonujących dostaw części do pojazdów samochodowych i motocykli (niezależnie od sposobu realizacji dostawy),
 • dokonujących dostaw preparatów kosmetycznych i toaletowych,
 • dokonujących dostaw komputerów, urządzeń elektronicznych, RTV, AGD i innych tego rodzaju towarów,

oznacza to, że od 1 lipca 2019 podatnicy dokonujący w/w dostaw mają być objęci obowiązkowym podatkiem VAT.

Zapłata kartą płatniczą za transakcę przekraczającą 15 tyś. zł.

Zgodnie z interpretacją indywidualną z 7.05.2019 nr 0115-KDIT3.4011.139.2019.1.WM, zapłata kartą płatniczą za zobowiązanie przekraczające 15 tyś. zł uprawnia do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu. Zgodnie z interpretacją, w tym przypadku zapłata kartą płatniczą spełnia przesłanki zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego.

Darowizna

Zapłata karta płatniczą a zwolnienie z kasy fiskalnej

Zgodnie z wydawanymi interpretacjami indywidualnymi, płatność kartą płatniczą przy użyciu terminala są traktowane jak zapłata gotówką. Oznacza to, że w takiej sytuacji podatnicy nie mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej ze względu na dokonywanie płatności kartą.

„Mały ZUS”

ZUS wyznaczył termin na 8 stycznia 2019 aby poinformować ich o skorzystaniu z opłacania niższych składek społecznych. W tym celu należny złożyć dokument wyrejestrowujący z obecnie opłacanych składek i dokonać zgłoszenia z kodem 0590xx (jeśli nie masz ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy) lub 0592xx (jeśli masz ustalone prawo do renty). Jeżeli nie dopełni się w/w czynności w terminie do 8.01.2019 to nie będzie można skorzystać z opłacania „małego ZUS” przez cały 2019 rok.

Z małego ZUS możesz skorzystać jeśli:

 • jesteś przedsiębiorcą zarejestrowanym w CEIDG (jesteś wspólnikiem spółki cywilnej)
 • przychody, które osiągnąłeś z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy, nie przekroczą progu uprawniającego do korzystania z ulgi (jeżeli prowadzi się działalność cały rok to limit przychodu wynosi 63 000 zł)
 • nie spełniasz warunków do płacenia preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne (od podstawy wynoszącej 30 % minimalnego wynagrodzenia)
 • rozliczając się na karcie podatkowej nie korzystałeś ze zwolnienia z VAT
 • prowadziłeś działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym
 • nie wykorzystałeś 36-miesięcznego limitu (w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej) korzystania z „małego ZUS”
 • nie podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej)
 • nie wykonujesz dla byłego bądź obecnego pracodawcy tego, co robiłeś dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym

Z „małego ZUS” nie możesz skorzystać, jeśli w poprzednim roku prowadziłeś także inną pozarolniczą działalność jako:

 • twórca, artysta
 • osoba wykonująca wolny zawód
 • wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o.
 • osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

Nowy współczynnik ekwiwalentu za urlop

W związku z wejściem w życie ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej ustanawiającej dzień 12 listopada 2018 r. Świętem będącym dniem wolnym od pracy (art. 2 ustawy) należy ustalić nowy współczynnik do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop, który uwzględnia również nowy dzień wolny od pracy tj. 12 listopada 2018 r. Jak wyjaśniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i polityki Społecznej nowo ustalony współczynnik ma zastosowanie do obliczania ekwiwalentu za urlop, do którego pracownik nabywa prawo począwszy od dnia wejścia w życie ww. ustawy czyli od dnia 8 listopada 2018 r.

Nowy współczynnik ekwiwalentu wynosi 20,83

W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy współczynnik obniża się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. W związku ze zmianami wynosi on:

 • dla 1/4 etatu – 5,20 (1/4 x 20,83)
 • dla 1/3 etatu – 6,94 (1/3 x 20,83)
 • dla 1/2 etatu – 10,41 (1/2 x 20,83)
 • dla 3/4 etatu – 15,62 (3/4 x 20,83)

W opinii Ministerstwa oraz Głównej Inspekcji Pracy, nie ma podstaw prawnych, aby dokonywać ponownego przeliczenia już wcześniej wypłaconych ekwiwalentów za urlop przy zastosowaniu nowego współczynnika. W świetle przepisu art. 171 Kodeksu pracy należy w takiej sytuacji stosować współczynnik obowiązujący w dniu, w którym pracownik nabył prawo do ekwiwalentu, tj. w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Limit kosztów dla samochodów osobowych nie stanowiących majtku firmy

Na mocy Ustawy z dnia 23 października 2018 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, która będzie obowiązywać od 2019 roku zmieniono brzmienie art. 23 ust. 1 pkt 46 updof, który dotyczył rozliczania wydatków ponoszonych z tytułu używania nieprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego oraz obowiązku sporządzania w tym celu ewidencji przebiegu pojazdu. Od stycznia 2019 roku podatnik nie będzie zobowiązany do prowadzenia tzw. „kilometrówki”, a poniesione wydatki (w tym składki na ubezpieczenie) związane z używaniem samochodu osobowego stanowiącego własność podatnika ale nie będącego składnikiem majątku firmy będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu tylko w 20%, poda warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą.

Zmiany w podatkach od 2019 roku

W dniu 19 listopada 2018 w Dzienniku Ustaw ogłoszono Ustawę z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, która to wprowadza kilka zmian m.in. dotyczące samochodów osobowych, limitu składek na rzecz organizacji zrzeszających, wspólnego rozliczania zeznania rocznego małżonków, nowej stawki podatku CIT oraz oświadczeń o opodatkowaniu dochodów z najmu ryczałtem.

 

Działalność nierejestrowana

Działalność nierejestrowana to działalność, w której:

 • nie można w żadnym miesiącu przekroczyć 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (1050 zł. brutto w 2018 roku),
 • w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywano działalności gospodarczej.

Z tytułu prowadzenia działalności nierejestrowanej, nie ma obowiązku odprowadzania składek ZUS (zarówno społecznych czy zdrowotnych).  Osoba prowadząca tego typu działalność nie dokonuje rejestracji do ubezpieczeń ani nie składa żadnych deklaracji ZUS.

Osoba ją prowadząca nie odprowadza okresowych (miesięcznych lub kwartalnych) zaliczek na podatek dochodowy. Przychody oraz  koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia działalności nierejestrowanej, podatnik wykazuje w zeznaniu rocznym PIT-36 w części “Inne źródła”.

Opodatkowanie VAT w działalności nierejestrowanej następuje w ten sam sposób, jak w działalności gospodarczej. Limitu obrotów ze sprzedaży osiąganych w skali roku, który uprawnia do zwolnienia z VAT wynosi 200 tys. zł w 2018 r.

Jeżeli zakres prowadzonej działalności wymaga rejestracji do VAT, to należy to uczynić (np. usługi doradcze, jubilerskie, prawne).  Podatnik VAT jest zobowiązany do prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży i zakupów oraz do składania deklaracji VAT oraz JPK_VAT za każdy okres rozliczeniowy.

Osoba wykonująca działalność nierejestrowaną, która jest zwolniona z podatku VAT, dodatkowo powinna, zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy o VAT, prowadzić uproszczony rejestr sprzedaży. Jest on pomocny m.in. w pilnowaniu nieprzekroczenia limitu przychodów dla działalności nierejestrowanej (limit wynosi 1050 zł. w 2018 r.).

Rejestr sprzedaży w działalności nierejestrowanej prowadzony przez podatnika zwolnionego z VAT powinien zawierać:
● liczbę porządkową,
● datę sprzedaży,
● numer dokumentu sprzedaży,
● wartość sprzedaży,
● wartość sprzedaży narastająco.

W przypadku współpracy z firmami sprzedaż należy udokumentować fakturą.