Strona z aktualnościami

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

13.10.2019 wszedł w życie Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, który ma na celu pomóc w przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W rejestrze będą gromadzone dane osób fizycznych, które sprawują bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. W rejestrze mają być gromadzone dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych (czyli osób fizycznych) spółek:

 • jawnych,
 • komandytowych,
 • komandytowo-akcyjnych,
 • z ograniczona odpowiedzialnością (sp. z o.o),
 • prostych spółek akcyjnych,
 • akcyjnych.

W związku z tym, że temat jest mało rozpowszechniony, postanowiliśmy Państwa poinformować o  tym obowiązku, gdyż za niewywiązanie się z niego grożą duże kary. Osobą uprawnioną i tym samym zobowiązaną do zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych do rejestru, są osoby uprawnione do reprezentowania spółki (zwykle członkowie zarządu). Kara za niewywiązanie się z tego obowiązku może wynosić do 1 000 000 zł.

Termin dokonania zgłoszenia:

 • spółki, które zostały założone przed 13.10.2019 – należy dokonać zgłoszenia przed 13.04.2020,
 • spółki zakładane od 13.10.2019 mają 7 dni na dokonanie zgłoszenia licząc od daty rejestracji w KRS.

Zgłoszenia dokonuje się na stronie ministerstwa: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/

Zgłaszane dane muszą być prawdziwe, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Zgłoszenie musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Zwolnienie z PIT a ukończenie 26 lat

Zwolnienie z podatku dochodowego ma zastosowanie tylko do przychodów, których wypłata nastąpiła najpóźniej w dniu urodzin.

Rachunek bankowy do rozliczeń z Urzędem Skarbowym

Od 2020 roku podatnicy będą dokonywali płatności podatków, w tym również zaliczek na podatek na indywidualny rachunek podatkowy. Numer rachunku zostanie udostępniony po podaniu identyfikatora podatkowego (NIP lub PESEL), w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Finansów lub w urzędzie skarbowym.

Biała lista podatników VAT od 1.09.2019

Od 09/2019 obowiązuje tzw. Biała lista podatników VAT dostępna pod adresem: https://www.podatki.gov.pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka . Znajdują się w niej informacje m.in. nt. statusu podatnika VAT oraz numery rachunków firmowych przedsiębiorców. W rejestrze nie będą zamieszczane rachunku osobiste (tzw. RORy) wykorzystywane przez osoby fizyczne do prowadzonej działalności. Na liście pojawią się tylko rachunki o charakterze firmowym. Brak rachunku firmowego widocznego na liście może powodować problemy z otrzymywaniem płatności od kontrahentów.

Od 1.09.2019 płatności za faktury związane z prowadzoną działalnością należy dokonywać na numer rachunku bankowego wskazanego na liście. Dotyczy to zwłaszcza płatności o wartości powyżej 15 000 złotych. Od 01.01.2020 jeśli przelew równy lub powyżej 15 000 zł zostanie dokonany na rachunek inny niż jest na białej liście, to wydatek ten nie będzie mógł stanowić kosztu uzyskania przychodu. Płatności powyżej 15 000 zł dokonane w okresie 1.09-31.12.2019 na rachunek inny niż wskazany na białej liście należy zgłaszać w ciągu 3 dni pisemnie do US.

Do 31.12.2019 można korzystać z rachunków nie zgłoszonych jako firmowe, jednak od 1.01.2020 płatności równe lub powyżej 15 000 zł (nawet jeśli zostaną podzielne na kilka transakcji) dokonane na rachunek nie wskazany na białej liście oprócz tego że nie będą mogły stanowić kosztu uzyskania przychodu, to będą sankcjonowane. Do 31.12.2019 za płatności te nie będą nakładane kary.

Aktualizacja danych w ww. bazie dokonuje się w dni robocze 1x na dobę. Weryfikacji rachunku należy dokonywać w dniu dokonywania przelewu.

PIT 17 % – od 1.10.2019

Ustawa zmieniająca stawkę podatku w pierwszym przedziale skali podatkowej z 18 % na 17%  czeka na podpis Prezydenta.

Obniżona stawka  w wysokości 17% będzie miała zastosowanie do zaliczek wyliczanych od dochodu uzyskanego od 1 października 2019 (dotyczy pracowników na umowę o pracę, zlecenie itp.). Stawka 17 % w 2019 roku nie będzie miała zastosowania dla przedsiębiorców z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej lub najmu. W/w podmioty będą zobowiązane do stosowania stawki podatku w wysokości 17,75 % przy wyliczaniu zaliczek na PIT.

Wszyscy podatnicy osiągający dochody z pierwszego progu podatkowego (w tym m.in. pracownicy, przedsiębiorcy), w rozliczeniu za 2019 r będą stosowali skalę podatkową ze stawką PIT 17,75 %.

Dokumentowanie transakcji z obligatoryjnym MPP od 1.11.2019

Wystawca faktury, do której ma być stosowana podzielona płatność będzie zobowiązany do umieszczania na niej informacji o obowiązku zastosowania tego mechanizmu. Jeżeli sprzedawca nie umieści adnotacji na fakturze „mechanizm podzielonej płatności”, będzie musiał zapłacić karę w wysokości 30 % kwoty podatku VAT wykazanego na fakturze. Sprzedawca nie będzie musiał ponieść tej kary, jeżeli nabywca pomimo braku takiej adnotacji dokona zapłaty w mechanizmie podzielonej płatności. Taka sama sankcja będzie spoczywała na nabywcy jeżeli nie dokona zapłaty w tym mechanizmie.

Przeznaczenie środków z rachunku VAT – zmiany od 1.11.2019

Od 1 listopada 2019, środki zgromadzone na rachunku VAT można przeznaczyć nie tylko na zapłatę zobowiązania VAT, ale również na:

 • zapłatę PIT, CIT,
 • zapłatę podatku akcyzowego,
 • zapłatę należności celnych,
 • zapłatę składek ZUS.
Darowizna

Mechanizm podzielonej płatności – zmiany od 1.11.2019

Od 1 listopada 2019 mechanizm podzielonej płatności będzie obligatoryjny dla transakcji o  wartości 15 000 zł lub więcej, które dokumentują nabycie wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT (wcześniej były wymienione w załącznikach nr 11, 13 i 14 ustawy o VAT, do których miało zastosowanie odwrotne obciążenie).

przydatne linki

ULGA IP BOX

Działalność badawczo-rozwojowa ma duże znaczenie dla wzrostu gospodarczego kraju oraz poprawy dobrobytu społeczeństwa. To wyniki tej działalności w głównej mierze wyznaczają kierunki rozwoju gospodarki państwa. Dąży się do tego aby polskie przedsiębiorstwa nie tylko korzystały z efektów prac badawczo-rozwojowych wypracowanych przez inne kraje, ale przede wszystkim same stawały się dawcą proinnowacyjnych rozwiązań. Aby oczekiwania stały się rzeczywistością państwo powinno dostarczać instrumenty zachęcające przedsiębiorców do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Jednym z takich instrumentów cieszących się ostatnio ogromnym zainteresowanie jest właśnie ulga IP BOX. Czym jest ulga IP BOX ? Kto i kiedy może z niej korzystać ? Czy wiąże się ze szczególnymi obowiązkami ewidencyjnymi? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w treści niniejszego artykułu.

Ulga IP BOX jest narzędziem zachęty polskich przedsiębiorców do angażowania się
w działalność badawczo-rozwojową. Jest preferencyjnym opodatkowaniem dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – mowa tu o opodatkowaniu w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży
lub samego udostępniania wynalazków czy programów komputerowych. Prawa własności intelektualnej muszą być chronione na podstawie prawa krajowego
lub międzynarodowego przez m.in. patent, dodatkowe prawo ochronne na wzór użytkowy czy prawo
z rejestracji wzoru przemysłowego. Podstawą przyznania ochrony prawnej dla programu komputerowego jest fakt, że stanowi on przejaw działalności twórczej o charakterze indywidualnym. Jakiekolwiek ograniczenie swobody twórczej wyłącza prawnoautorską ochronę programu komputerowego.
Aby móc skorzystać u ulgi IP BOX, podatnik musi przyczynić się „twórczo”
do powstania kwalifikowanego IP, tj. poprzez wytworzenie, rozwinięcie, lub ulepszenie kwalifikowanego IP.

Ze względu na brak wykształconej praktyki stosowania przepisów o IP BOX, podatnik chcący skorzystać z omawianej ulgi powinien złożyć wniosek o interpretację indywidualną
do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Bez prawnej analizy indywidualnego przypadku podatnika nie ma podstaw do skorzystania z ulgi IP BOX.

IP BOX jest preferencją podatkową, z której można skorzystać po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu rocznym. Podatnik nie może skorzystać z ulgi w trakcie roku. Osiągając dochody z kwalifikowanego IP, przedsiębiorca musi płacić w ciągu roku zaliczki na dotychczasowych zasadach. Po raz pierwszy może zatem skorzystać z ulgi w roku 2020 w zeznaniu rocznym za 2019 – nadpłatę wynikającą z zastosowania ulgi Urząd Skarbowy zwróci lub zaliczy na poczet zaległych bądź bieżących zobowiązań podatnika.

odatnik, wobec którego zostanie wydana interpretacja indywidualna potwierdzająca możliwość skorzystania z ulgi IP BOX powinien liczyć się ze szczególnymi obowiązkami ewidencyjnymi dotyczącymi m.in. wyodrębnienia każdego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej; ustalenie przychodu oraz kosztów uzyskania przychodu przyporządkowanych do każdego prawa własności intelektualnej; wyznaczanie wskaźnika Nexus na podstawie kosztów kwalifikowanych niezbędnego do wyliczenia dochodu kwalifikowanego. Wskaźnik Nexus obliczany jest w następujący sposób:

[(a + b) x 1,3]/(a + b + c + d)

gdzie poszczególne litery oznaczają faktycznie poniesione przez podatnika koszty na:

a. prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej

b. nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego

c. nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego

d. nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej

Jeśli wartość wskaźnika Nexus jest wyższa od 1, przyjmuje się, że wynosi ona 1. Koncepcja Nexus ma za zadanie doprowadzić do korzystnego opodatkowania tylko w takim zakresie ,w jakim dana własność intelektualna generująca przychód jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

W rzeczywistości szczególne obowiązki ewidencji rodzą konieczność prowadzenia oddzielnej księgowości dla kwalifikowanej działalności twórczej, a co za tym idzie znaczne podwyższenie kosztów obsługi księgowej. Podatnik powinien mieć na uwadze, że nie wszystkie koszty uznane zostaną za koszty kwalifikowane – jedynie te związane bezpośrednio z działalnością badawczo-rozwojową, np. koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego; wydatki na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych; nabycie aparatury naukowo-badawczej lub korzystanie ze sprzętu specjalistycznego. Koszty usług księgowy, telekomunikacyjnych itp. nie stanowią związku bezpośredniego, a więc nie będą mogły być zakwalifikowane.

Ulga IP BOX nadal budzi wiele kontrowersji głównie ze względu na fakt niejasności przepisów w tym zakresie. Interpretacje indywidualne wydawane do tej pory dla podmiotów gospodarczych pomagają w analizie przepisów ustawy, jednakże nadal istnieje ryzyko podważenia zastosowanej ulgi przez organy skarbowe. Każdy przypadek sprzedaży praw autorskich należy zatem analizować indywidualnie.

Zwolnienie z PIT dla osób do 26. roku życia

12.07.2019 Senat przyjął nowelizację ustawy o PDOF. Zwalnia ona z podatku osoby, które nie ukończyły 26 lat, do wysokości przychodu nie przekraczającego 85 528 zł (limit roczny obowiązujący od 01/2020). W roku 2019 limit przychodów uprawniających do zwolnienia wyniesie 35 636,67 zł. Zwolnienie można stosować do przychodów uzyskanych od 1 sierpnia 2019. Zwolnienie z zasady nie będzie uwzględniane na etapie poboru zaliczki – Podatnik będzie je stosował przy sporządzeniu rozliczenia rocznego za 2019 rok. Podatnik  będzie miał prawo złożyć płatnikowi oświadczenie, że jego dochody będą w całości korzystały ze zwolnienia i wtedy nie będą pobierane zaliczki na PIT. Przy stosowaniu zwolnienia koszty uzyskani przychodów wyniosą „zero”.

Zwolnienie będzie uwzględniane od przychodów uzyskanych od 01/2020, chyba że podatnik złoży oświadczenie płatnikowi o niestosowaniu zwolnienia, wtedy płatnik nie musi go stosować.

Zwolnienie z PIT nie będzie zwalniało z  obowiązku opłacania składek ZUS. Obowiązek opłacania składek ZUS będzie występował na dotychczasowych zasadach. Zleceniobiorcy, którzy są uczniami/studentami i nie ukończyli 26 lat nadal będą zwolnieni z opłacania składek ZUS.

Jednakże nadal będzie trzeba obliczać wysokość zaliczki na PIT dla celów ewentualnego obniżenia składki zdrowotnej. Jeżeli składka zdrowotna będzie wyższa od zaliczki na PIT, która wystąpiłaby gdyby nie korzystano ze zwolnienia, składkę zdrowotną będzie trzeba obniżyć do wysokości zaliczki na PIT.