Strona z aktualnościami

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy w związku z zamknięciem z powodowy COVID-19 żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły przysługuje rodzicom/opiekunom dzieci, którzy:

 1. opiekują się dzieckiem do lat 8,
 2. są objęci ubezpieczeniem chorobowym.

Aby uzyskać zasiłek wystarczy złożyć stosowne oświadczenie, które jest dostępne na stronach ZUS-u.

Osoby prowadzę działalność gospodarczą składują je bezpośrednio do ZUS. Pracownik/zleceniobiorca składa je do swojego płatnika składek np. pracodawcy, zleceniodawcy.

 

Darowizna

Dodatkowe udogodnienia nie zawarte w tarczy antykryzysowej

 • Minister Finansów podpisał rozporządzenie, które wydłuża termin złożenia CI-8 i zapłatę podatku za 2019 rok do 31.05.2020.
 • W pakiecie rozwiązań tarczy antykryzysowej nie uwzględniono wydłużenia terminu na dokonanie rozliczeń rocznych PIT za 2019 rok. Minister Finansów powiedział, że nie będzie żadnych sankcji, jeżeli ktoś złoży je po terminie do końca maja.
 • Mają zostać wydłużone terminy na sporządzenie i złożenie sprawozdań finansowych za 2019 rok w drodze rozporządzeń. Niestety na chwile obecną nie są znane szczegóły.

Tarcza antykryzysowa

Tarcza Antykryzysowa przewiduje m.in.:

 1. Zwolnienie z opłacania składek ZUS przez 3 miesiące (za marzec, kwiecień i maj) dla mikrofirm ( czyli zatrudnienie wynosi do 9 osób i w ostatnich 2 latach obrachunkowych miała przychód nie większy niż 2 miliony euro).
 2. Zwolnienie z opłacania składek ZUS przez 3 miesiące (za marzec, kwiecień i maj) dla samozatrudnionych z przychodem nie przekraczającym 15 681 zł, który opłaca składki Zus tylko za siebie.

  Uwaga:

  by skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek ZUS, samozatrudniony nie może starać się o jednorazowe świadczenie postojowe. Natomiast mikrofirmy mogą ubiegać się jeszcze o dofinansowanie do wynagrodzeń za czas postoju.

 3. Świadczenie postojowe w wysokości 80 % minimalnego wynagrodzenia czyli 2080 zł, które ma być nieopodatkowane i nieoskładkowane. Świadczenie dotyczy zleceniobiorców oraz samozatrudnionych. Warunkiem otrzymania świadczenia jest to, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekraczała 3 krotności przeciętnego wynagrodzenia czyli 15 681oraz rozpoczęcie działalności lub zawarcie umowy musi nastąpić przed 1 lutego 2020. W przypadku osób samozatrudnionych przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15 % w stosunku do miesiąca poprzedniego.
  Ze strony rządowej wynika, że to świadczenie przysługuje również samozatrudnionym, którzy zawiesili działalność po 31 stycznia 2020.
 4. Dofinansowanie zatrudnienia -przysługuje za okres przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu, w przypadku spadku obrotów:
  – nie mniej niż o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu 2 kolejnych miesięcy w okresie po 01.01.2020 r., do łącznych obrotów z analogicznych 2 miesięcy z roku ubiegłego w następstwie wystąpienia COVID 19, lub

  – nie mniej niż o 25 %, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanego miesiąca w okresie po 01.01.2020 r.,  w porównaniu do obrotów z  miesiąca poprzedniego.
  W związku ze spadkiem obrotów, pracownikowi objętym przestojem pracodawca wypłaca wynagrodzenie co najmniej minimalne. Ze środków FGŚP pracodawca otrzyma dofinansowanie do wynagrodzenia w wysokości 50 % minimalnego wynagrodzenia plus składki społeczne od przyznanych świadczeń, czyli 1533,09 zł, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. Przedsiębiorca, który obniżył wymiar czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia koronawirusa, może obniżyć wymiar czasu pracy pracownika o 20 proc., nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.
  Przy tak obniżonym wymiarze czasu pracy Fundusz dofinansuje maksymalnie do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego plus składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy od przyznanych świadczeń. tj. 2 452,27 zł.
  Oba świadczenia przysługiwać będą przez łączny okres 3 miesięcy przypadających od dnia złożenia wniosku o wypłatę świadczeń.

  Wnioski będzie można składać elektronicznie, do dyrektorów Wojewódzkich Urzędów Pracy.

 5. Umożliwienie podatnikom CIT i PIT odliczenia straty poniesionej w 2020 roku od dochodu uzyskanego w 2019 roku, pod warunkiem, że przychód będzie niższy o co najmniej 50 %. (a wić będzie trzeba sporządzać korekty rozliczeń rocznych za 2019 rok po zakończeniu 2020 roku).
 6. Przesunięcie terminu płatności podatku PIT-4 od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu do 1 czerwca 2020.
 7. Przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach na 1 października 2020 r.
 8. Odroczenie do 13 lipca 2020 r. obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy).
 9. Wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (z 3-dniowego do 14-dniowego).
 10. Możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych, z zachowaniem możliwości eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych 6 miesięcy.
 11. Wydłużenie okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.

Zawiadomienie o zapłacie na rachunek spoza białej listy

Zgodnie z wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów, wystarczy złożyć tylko jedno zawiadomienie na jeden rachunek bankowy danego kontrahenta, który nie widnieje na białej liście, aby móc „bezpiecznie” dokonywać na niego płatności.

Opłata recyklingowa

Opłata recyklingowa pobierana jest za:

 • lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości poniżej 50 mikrometrów,
 • pozostałe torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości materiału równiej lub większej niż 50 mikrometrów.

Z opłaty nadal zwolnione są bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego o grubości poniżej 15 mikrometrów, które są wymagane ze względów higienicznych lub oferowane jako podstawowe opakowanie żywności luzem.

Rozliczenie opłaty recyklingowej za 2019 rok trzeba dokonać zgodnie z poprzednio obowiązującymi przepisami do 15 marca 2020. Natomiast za I kwartał 2020 roku do 15.04.2020.

Od 2020 roku rozliczenie opłaty recyklingowej należy dokonywać do 15 dnia miesiąca po upływie kwartału (czyli za I kw. do 15.04.2020, II kw. do 15.07.2020, III kw. do 15.10.2020, IV kw. do 15.01.2021 itd – chyba, że zmienią się przepisy w tym zakresie).

Należy również pamiętać o obowiązku prowadzenia ewidencji liczby nabytych i wydanych lekkich i pozostałych toreb na zakupy z tworzywa sztucznego w danym roku kalendarzowym (ewidencja obowiązuje od 1.09.2019). Taki rejestr należy prowadzić w formie papierowej lub elektronicznie. Dokumentację należy przechowywać 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego informacja dotyczy.

Do 15 marca 2020 należy złożyć sprawozdanie do Marszałka Województwa, zawierające informację o liczbie nabytych i wydanych toreb z tworzywa sztucznego.

BDO

Obowiązek wpisu do BDO objęte są podmioty, które:
 • wytwarzają odpady i prowadzą ewidencję odpadów,
 • wprowadzając na rynek krajowy produkty w opakowaniach, pojazdy, oleje, smary, opony, baterie bądź akumulatory, a także sprzęt elektroniczny i elektryczny,
 • producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań.
Rejestracja do BDO może być konieczna w przypadku:
 • podatników, którzy prowadzą m.in. salony kosmetyczne, fryzjerskie, firmy świadczące usługi budowlane, zakłady mechaniki pojazdów samochodowych, gabinety stomatologiczne czy zakłady fotograficzne i drukarskie,
 • podatników, którzy prowadzą działalność zajmującą się handlem detalicznym i hurtowym, w których oferuje się torby na zakupy z tworzywa sztucznego, które objęte są opłatą recyklingową.

Podstawa prawna:

Art. 25 ust. 1 ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
Przedsiębiorcy prowadzący w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art. 40a ustawy zmienianej w art. 7, są obowiązani do złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 6 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie do dnia 31 grudnia 2019 r. i mogą prowadzić działalność bez posiadania takiego wpisu do dnia jego uzyskania.

Ze zwolnienia przedmiotowego mogą skorzystać przedsiębiorcy, w przypadku niektórych rodzajów odpadów jeżeli nie przekroczą one określonej ilości m.in.

 • odpadkowy toner drukarski inny niż wymieniony w 08 03 17 – do 100 kilogramów rocznie
 • materiały budowlane zawierające gips – do 5 ton rocznie
 • odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów – do 5 ton rocznie
 • elementy usunięte ze zużytych urządzeń inne niż wymienione w 16 02 15
 • baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03) – 5 kg
 • inne baterie i akumulatory – 5 kg
 • sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. ścierki) i ubrania robocze – do 100 kilogramów rocznie
 • trociny, wiórki, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir – do 10 ton rocznie
 • szkło – do 5 ton rocznie
 • tworzywa sztuczne – do 5 ton
 • drewno – do 5 ton rocznie.

A więc jeżeli waga wymienionych w rozporządzeniu odpadów nie przekracza określonego limitu to nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów i rejestracji do BDO.

Termin złożenia wniosku o wpis do rejestru upływa 31.12.2019. W ciągu miesiąca od dnia złożenia wniosku, podmiot zostanie wprowadzony do rejestru. Numer BDO należy umieszczać na fakturze oraz na innych dokumentach zewnętrznych związanych z prowadzoną działalnością. Kara za niewywiązanie się z tych czynności wynosi od 5000 zł do 1 000 000 zł.

Do sejmu wpłynął projekt ustawy odraczający wejście w życie w/w przepisów na 2021 rok – jednakże czy tak się stanie na dzień dzisiejszy nie ma odpowiedzi.

vat ustalenie

Rozliczenie roczne PIT-28 – zmiana terminu

Poczynając od rozliczenia za 2019 rok, termin złożenia rozliczenia rocznego PIT-28 upływa z końcem lutego 2020.

Podstawa prawna: art. 21 pkt 2.2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne:

„Podatnicy są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym:

zeznanie według ustalonego wzoru o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – w terminie od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym; zeznanie złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.”

 

Zmiana formy opodatkowania od 2020 roku

Do 20 dnia miesiąca po miesiącu, w którym uzyskano pierwszy przychód w danym roku, lub jeżeli pierwszy przychód uzyskano w grudniu to do końca danego roku, można zmienić formę opodatkowania. Co w większości przypadków oznacz, że zmianę można dokonać do 20 lutego 2020. W tym celu nałoży złożyć do Urzędu Skarbowego oświadczenie lub dokonać tej zmiany poprzez aktualizację wniosku CEIDG-1.

Numer indywidualnego rachunku podatkowego

Od 1 stycznia 2020 r. zostanie wprowadzony dla każdego Podatnika/Płatnika indywidualny rachunek podatkowy, który będzie służył do regulowania zobowiązań podatkowych, czyli wpłat na PIT, CIT, VAT.

Rachunki bankowe, na które obecnie dokonują Państwo wpłat będą aktywne do 31.12.2019. Po tym terminie wszystkie wpłaty należy dokonywać na indywidualny rachunek podatkowy, czyli już podatki po rozliczeniu grudnia 20019 / IV kwartału 2019 należy uiszczać według nowych zasad.

Indywidualny rachunek podatkowy można sprawdzić korzystając z generatora (https://www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego) lub w dowolnym urzędzie skarbowym podając:

 1. NIP, jeśli:
  • prowadzisz działalność gospodarczą i jesteś płatnikiem VAT
  • lub jesteś podatnikiem na podstawie odrębnych ustaw, ale nie obejmuje cię ewidencja PESEL
  • lub jesteś płatnikiem podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i/lub zdrowotne
 2. PESEL, jeśli:
  • nie prowadzisz działalności gospodarczej
  • lub nie jesteś zarejestrowanym podatnikiem VAT
  • lub prowadzisz działalność gospodarczą i pracujesz na umowę o pracę.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych

13.10.2019 wszedł w życie Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych, który ma na celu pomóc w przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. W rejestrze będą gromadzone dane osób fizycznych, które sprawują bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad spółką. W rejestrze mają być gromadzone dane dotyczące beneficjentów rzeczywistych (czyli osób fizycznych) spółek:

 • jawnych,
 • komandytowych,
 • komandytowo-akcyjnych,
 • z ograniczona odpowiedzialnością (sp. z o.o),
 • prostych spółek akcyjnych,
 • akcyjnych.

W związku z tym, że temat jest mało rozpowszechniony, postanowiliśmy Państwa poinformować o  tym obowiązku, gdyż za niewywiązanie się z niego grożą duże kary. Osobą uprawnioną i tym samym zobowiązaną do zgłoszenia beneficjentów rzeczywistych do rejestru, są osoby uprawnione do reprezentowania spółki (zwykle członkowie zarządu). Kara za niewywiązanie się z tego obowiązku może wynosić do 1 000 000 zł.

Termin dokonania zgłoszenia:

 • spółki, które zostały założone przed 13.10.2019 – należy dokonać zgłoszenia przed 13.04.2020,
 • spółki zakładane od 13.10.2019 mają 7 dni na dokonanie zgłoszenia licząc od daty rejestracji w KRS.

Zgłoszenia dokonuje się na stronie ministerstwa: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/

Zgłaszane dane muszą być prawdziwe, pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Zgłoszenie musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.