Wprowadzone przez Katarzyna Gała

Zawieszenie działalności a kasa fiskalna/ulga

Zawieszenie działalności nie skutkuje zwrotem ulgi z tytułu zakupu kasy fiskalnej. W czasie zawieszenia nie ma obowiązku likwidacji kasy, jednak jeśli w trakcie zawieszenia przypada termin przeglądu technicznego kasy fiskalnej – musi on zostać bezwzględnie wykonany. Należy również przechowywać książkę kasy. W przeciwnym wypadku podatnik może ponieść skutki finansowe. Jeśli zawieszenie będzie trwało nieprzerwanie 24 […]

Papierowe zwolnienia lekarskie do 30.06.2018

W kwietniu br. Sejm przedłużył czas obowiązywania tradycyjnych – papierowych zwolnień lekarskich, do połowy roku 2018. Obecnie zwolnienie może zostać wystawione papierowo lub elektronicznie. Pierwotnie zwolnienia papierowe miały zostać wycofane od 1. stycznia 2018.

Składki ZUS na jedno konto od 1. stycznia 2018

W maju br. uchwalona została ustawa wprowadzająca z dniem 1. stycznia 2018 indywidualne rachunku bankowe dla płatników składek. Obecnie składki przekazywane są w podziale na ich rodzaj na odrębne rachunku bankowe, a wpłaty identyfikowane poprzez m.in. nr NIP i PESEL. Do 31.12.2017 ZUS wygeneruje i przekaże płatnikom indywidualne numery rachunków. Informacja o numerze rachunku zostanie […]

Podatek „detaliczny”

Z dniem 1. września 2016 r. w życie wchodzi ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej. „Nowy” podatek naliczany będzie od nadwyżki przychodu ze sprzedaży detalicznej powyżej 17 mln zł miesięcznie, przy czym do kwoty tej wlicza się: należność ze sprzedaży, zaliczki, zadatki i przedpłaty, bez podatku VAT. Podatek „detaliczny” ma charakter progresywny, tzn.: od nadwyżki […]

Dokumentowanie stażu urlopowego pracownika

Staż urlopowy pracownika może zostać określony tylko na podstawie dokumentacji potwierdzającej poprzednie okresy zatrudnienia. Informacje o okresach zatrudnienia czy edukacji zawarte w CV lub kwestionariuszu osobowym nie powinny stanowić podstawy do określenia wymiaru przysługującego urlopu. Istnieje bowiem ryzyko przyznania nienależnego świadczenia urlopowego. W polskim prawie podstawowym dokumentem potwierdzającym okres pracy jest świadectwo pracy. Dopuszczalne są również  […]

Limit transakcji gotówkowych od 1. stycznia 2017 i ich wpływ na koszty podatkowe

Od stycznia 2017 r. wejdzie w życie regulacja z jednej strony obniżająca limit jednorazowej wartości transakcji, którą można realizować gotówką (bez względu na liczbę płatności), a z drugiej uzależniający wysokość kosztu podatkowego od sposobu zapłaty. Obecnie limit wartości transakcji, którą można realizować gotówką, wynosi 15 000 euro. Po zmianach najprawdopodobniej będzie to 15 000 złotych. […]

Oświadczenie o braku obowiązku sporządzania sprawozdania – do końca czerwca 2016

Wprowadzona w styczniu nowelizacja Kodeksu spółek handlowych wprowadziła obowiązek informowania KRS o braku obowiązku sporządzenia i złożenia sprawozdania finansowego za zakończony rok obrotowy.  Dotyczy to spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły równowartości 1.200.000 euro i  nie stosują zasad […]

Minimalna stawka wynagrodzenia w umowach zlecenia od 1. stycznia 2017

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy wprowadzającej minimalne wynagrodzenie godzinowe dla osób pracujących na umowach zlecenie oraz o świadczenie usług, w tym samozatrudnionych. Dla osób tych od 1. stycznia 2017 r. obowiązywać będzie minimalna stawka godzinowa 12 zł brutto, która będzie waloryzowana o wskaźnik wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2017 r. W projekcie ustawy likwidowane […]

Kto musi być VAT-owcem?

Nie każdy przedsiębiorca może korzystać ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Nie obejmuje ono: sprzedaży: wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych i używanych samochodów osobowych zaliczonych przez podatnika do ŚT podlegających amortyzacji, budynków, budowli lub ich części, jeśli sprzedaż dokonywana jest w ramach […]

Leasing a kredyt – różnice w kosztach działalności

Przedsiębiorca może korzystać z zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji. Do najczęstszych form należą leasing i kredyt. Kredyt kosztem w działalności jest wartość przedmiotu finansowanego kredytem (zakupionego na cele działalności), ujętego jednorazowo lub poprzez odpisy amortyzacyjne, zapłacone raty kapitałowe nie stanowią kosztu – kosztem są jedynie zapłacone odsetki wynikające z harmonogramu spłaty, do kosztów uzyskania przychodu zaliczyć […]