Wprowadzone przez Katarzyna Gała

Termin zwrotu nadpłaty z rozliczenia PIT 2017

Zwrot podatku z PIT 2017 powinien nastąpić w ciągu 90 dni od daty złożenia rozliczenia rocznego w urzędzie skarbowym. Jeśli składana była korekta rozliczenia, czy to z własnej inicjatywy czy na wezwanie urzędu, termin 90 dni liczony jest od dnia złożenia korekty (czyli poprawnego rozliczenia). Zwrot dokonywany jest na konto podatnika lub przekazem pocztowym. Stan […]

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop przysługuje tylko w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy. Nie ma możliwości zastąpienia należnego urlopu ekwiwalentem pieniężnym w czasie trwania stosunku pracy – urlop (nawet zaległy) powinien zostać udzielony w naturze, czyli jako dzień wolny od pracy.

Opłata recyklingowa 2018

Od 2018 przedsiębiorca oferujący lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania zobowiązany jest pobrać opłatę recyklingową. Stawka opłaty wynosi 0,20 zł za foliówkę plus VAT 23%  (przy założeniu że przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT). Po zakończeniu roku opłatę recyklingową należy przekazać do budżetu państwa, w terminie do 15 marca. Pobrana opłata stanowi przychód […]

Deklaracje VAT od 2018 tylko elektronicznie

Od 2018 deklaracje wszystkie VAT można składać już tylko elektronicznie. Elektroniczną deklarację można złożyć na jeden z kilku sposobów: poprzez pełnomocnika, który dysponuje przypisanym sobie kwalifikowanym podpisem elektronicznym i zostanie wcześniej zgłoszony na formularzu UPL-1, samodzielnie: korzystając z formularza interaktywnego opublikowanego na stronie www.e-deklaracje.gov.pl, przy użyciu Aplikacji e-Deklaracje Desktop wspierającej korzystanie z formularzy interaktywnych bez kwalifikowanego […]

Od 2018 r. nowy próg dla środków trwałych

Od 2018 roku obowiązuje nowa wartość graniczna dla uznania składnika majątku za środek trwały lub inwestycję. Jeśli wartość początkowa nie przekracza 10 000 zł (netto w przypadku czynnych podatników, brutto w przypadku nie-vatowców), to podatnik może nie wprowadzać go do ewidencji środków trwałych. Wówczas wydatki poniesione na jego nabycie zalicza bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów […]

Urlop okolicznościowy – ile i na jakie okoliczności

Pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę przysługuje urlop okolicznościowy w wymiarze: a) 2 dni w razie: ślubu pracownika, urodzenia się pracownikowi dziecka, zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy, b) 1 dzień w razie: ślubu dziecka pracownika, zgonu i pogrzebu siostry pracownika, jego brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, […]

Zwolnienie chorobowe w dniu 11.11.2017 a udzielenie dnia wolnego

Za święto 11.11.2017, które przypadło w wolną sobotę, pracodawca zobowiązany jest do udzielenia dnia wolnego za ten dzień (gdy pracownika obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy). Dodatkowy dzień wolny przysługuje również pracownikowi, który w tym dniu przebywał na zwolnieniu lekarskim. Jest to związane z dyspozycją art. 130 § 2 Kodeksu pracy, zgodnie z którą każde święto występujące […]

Przejście pracownika na emeryturę

Pracodawca powinien udzielić pracownikowi pomocy przy kompletowaniu dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczenia emerytalnego. Wniosek może złożyć sam wnioskodawca lub zatrudniający go pracodawca (dotyczy osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., które wnioskują o uzyskanie emerytury ustalanej na tzw. nowych zasadach). Jeśli stosunek pracy nie został jeszcze rozwiązany, pracodawca wystawia zaświadczenie zawierające informacje dotyczące m.in. okresu […]

Krótszy termin zwrotu VAT dla mikroprzedsiębiorców z branży budowlanej

MF poinformowało, że zwroty VAT zadeklarowane przez mikroprzedsiębiorców z branży budowlanej będą realizowane w terminie nawet do 15 dni, pod warunkiem: przesłania deklaracji VAT drogą elektroniczną lub złożenia jej bezpośrednio w US, oraz dobrowolnego przekazania ewidencji podatkowej JPK_VAT za okres, z którego wynika zwrot nadwyżki podatku. Złożenie ww. dokumentów umożliwi szybszą weryfikację zasadności zwrotu i […]

Faktury uproszczone

Faktura uproszczona, zgodnie z przepisami ustawy o VAT, może zostać wystawiona w przypadku, gdy ogólna kwota należności nie przekracza 450 zł lub 100 euro. Faktura uproszczona może nie zawierać danych takich jak: imię i nazwisko/ nazwa nabywcy oraz adres, miara i ilość dostarczonych towarów/zakres usług, cena jednostkowa netto, wartość sprzedaży netto, stawka podatku, suma sprzedaży […]