Zapłata składek ZUS od 1.01.2018

Od 1 stycznia 2018 składki do ZUS będą przekazywane na jeden rachunek bankowy. W związku z powyższym od 1.10.2017 ZUS rozpoczął wysyłkę informacji o nowych rachunkach bankowych. Jeżeli do końca grudnia 2017 nie otrzyma się informacji o rachunku bankowym to należy skontaktować się z ZUS osobiście lub telefonicznie (tel. 22 560 16 00). Wpłaty na obecnie obowiązujące rachunki nie będą możliwe już od nowego roku. 31.12.2017 roku rachunki te zostaną zamknięte.

 

Przejście pracownika na emeryturę

Pracodawca powinien udzielić pracownikowi pomocy przy kompletowaniu dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczenia emerytalnego. Wniosek może złożyć sam wnioskodawca lub zatrudniający go pracodawca (dotyczy osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., które wnioskują o uzyskanie emerytury ustalanej na tzw. nowych zasadach).

Jeśli stosunek pracy nie został jeszcze rozwiązany, pracodawca wystawia zaświadczenie zawierające informacje dotyczące m.in. okresu zatrudnienia, pobierania świadczeń chorobowych, wykorzystanego urlopu bezpłatnego.

Gdy pracownik nabył już prawo do emerytury, umowa o pracę może zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron, lub przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Pracownikowi który

 • nabył prawo do emerytury,
 • nastąpiło zakończenie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę,
 • oraz jeśli pracownik nie pobrał wcześniej odprawy,

przysługuje odprawa emerytalna w wysokości miesięcznego wynagrodzenia (art. 92^1 Kodeksu Pracy).

Brak NIP na fakturze a prawo do odliczenia VAT

Zgodnie z interpretacją indywidualna z 4.08.2017 nr 0112-KDIL1-1.4012.189.2017.1.MJ., brak numeru NIP nie pozbawia podatnika prawa do dokonania odliczenia z faktury zakupu pod warunkiem, że:

 • faktura posiada pozostałe elementy zgodnie z wymogami ustawy,
 • zakupy wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych,
 • faktura dokumentuje faktycznie dokonaną transakcję.

 

Krótszy termin zwrotu VAT dla mikroprzedsiębiorców z branży budowlanej

MF poinformowało, że zwroty VAT zadeklarowane przez mikroprzedsiębiorców z branży budowlanej będą realizowane w terminie nawet do 15 dni, pod warunkiem:

 • przesłania deklaracji VAT drogą elektroniczną lub złożenia jej bezpośrednio w US, oraz
 • dobrowolnego przekazania ewidencji podatkowej JPK_VAT za okres, z którego wynika zwrot nadwyżki podatku.

Złożenie ww. dokumentów umożliwi szybszą weryfikację zasadności zwrotu i jego otrzymanie.

Zaproponowane rozwiązanie jest odpowiedzią na objęcie od 1. stycznia 2017 usług budowlanych wykonywanych przez niektóre podmioty mechanizmem odwrotnego obciążenia, oznaczającego że sprzedaż usług przez czynnego podatnika następuje bez doliczenia podatku. Wówczas może wystąpić nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, a jej szybszy zwrot poprawi na płynność finansową przedsiębiorcy.

Faktury uproszczone

Faktura uproszczona, zgodnie z przepisami ustawy o VAT, może zostać wystawiona w przypadku, gdy ogólna kwota należności nie przekracza 450 zł lub 100 euro. Faktura uproszczona może nie zawierać danych takich jak:

 • imię i nazwisko/ nazwa nabywcy oraz adres,
 • miara i ilość dostarczonych towarów/zakres usług,
 • cena jednostkowa netto,
 • wartość sprzedaży netto,
 • stawka podatku,
 • suma sprzedaży netto z podziałem wg stawek podatku,
 • kwota podatku od sumy sprzedaży netto, z podziałem kwot wg stawki podatku.

Faktura uproszczona musi jednak zawierać dane pozwalające określić kwotę podatku dla poszczególnych stawek podatku. Na fakturze uproszczonej musi się znaleźć NIP nabywcy.

Nabywca, który otrzyma fakturę uproszczoną, ma prawo odliczyć VAT na takich samych zasadach jak w przypadku zwykłej faktury.

Za fakturę uproszczoną można uznać również paragon fiskalny, na którym – na żądanie nabywcy – sprzedawca zamieści jego NIP, a wartość transakcji nie przekroczy kwoty 450 zł lub 100 euro.

Dotacja z Urzędu Pracy, a zakup wyposażenia

Wydatki sfinansowane z dotacji stanowiące środek trwały lub wartości niematerialne i prawne od których dokonywane są odpisy amortyzacyjne w rozumieniu art. 22a-22o ustawy o pdof nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 45 ustawy o pdof.

Natomiast zakup wyposażenia, materiałów lub towarów sfinansowane dotacją z Urzędu Pracy, może stanowić koszt uzyskania przychodu, jeżeli są to wydatki, których wartość nie przekracza 3500 zł i są związane z prowadzoną działalnością.

Zawieszenie działalności a kasa fiskalna/ulga

Zawieszenie działalności nie skutkuje zwrotem ulgi z tytułu zakupu kasy fiskalnej. W czasie zawieszenia nie ma obowiązku likwidacji kasy, jednak jeśli w trakcie zawieszenia przypada termin przeglądu technicznego kasy fiskalnej – musi on zostać bezwzględnie wykonany. Należy również przechowywać książkę kasy. W przeciwnym wypadku podatnik może ponieść skutki finansowe. Jeśli zawieszenie będzie trwało nieprzerwanie 24 miesiące czyli konsekwencją zawieszenia działalności będzie jej zaprzestanie, prawo do ulgi zostanie utracone.

Jak wynika z art. 111 ust. 6 ustawy o VAT jeżeli podatnik w przeciągu 3 lat od rozpoczęcia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej:

 1. zaprzestanie jej używania,
 2. nie dokona w obowiązującym terminie przeglądu technicznego [Przedsiębiorca w czasie zawieszenia działalności dokonuje obowiązkowego przeglądu technicznego kasy fiskalnej, nie rzadziej niż co 2 lata ( § 33 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas)], lub
 3. naruszy zasady uzyskania tej ulgi

ma obowiązek zwrócić przyznaną mu ulgę z tytułu zakupu kasy rejestrującej

W korespondencji z ww. przepisem z ustawy o VAT na przypadki utraty prawa do ulgi wskazuje również art. 6 Rozporządzenia MF z 27.12.2010 ws. odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

Utrata ulgi następuje w przypadku:

 • zaprzestania działalności,
 • otwarcia likwidacji,
 • ogłoszenia upadłości,
 • sprzedania przedsiębiorstwa, a następca nie będzie korzystał z ewidencji na kasie fiskalnej,
 • naruszenia zasad jej przyznania.

Po wznowieniu działalności można nadal korzystać z tej samej kasy. Nie jest konieczna ponowna fiskalizacja.

Papierowe zwolnienia lekarskie do 30.06.2018

W kwietniu br. Sejm przedłużył czas obowiązywania tradycyjnych – papierowych zwolnień lekarskich, do połowy roku 2018.

Obecnie zwolnienie może zostać wystawione papierowo lub elektronicznie.

Pierwotnie zwolnienia papierowe miały zostać wycofane od 1. stycznia 2018.