Działalność nierejestrowana

Działalność nierejestrowana to działalność, w której:

 • nie można w żadnym miesiącu przekroczyć 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (1050 zł. brutto w 2018 roku),
 • w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywano działalności gospodarczej.

Z tytułu prowadzenia działalności nierejestrowanej, nie ma obowiązku odprowadzania składek ZUS (zarówno społecznych czy zdrowotnych).  Osoba prowadząca tego typu działalność nie dokonuje rejestracji do ubezpieczeń ani nie składa żadnych deklaracji ZUS.

Osoba ją prowadząca nie odprowadza okresowych (miesięcznych lub kwartalnych) zaliczek na podatek dochodowy. Przychody oraz  koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia działalności nierejestrowanej, podatnik wykazuje w zeznaniu rocznym PIT-36 w części “Inne źródła”.

Opodatkowanie VAT w działalności nierejestrowanej następuje w ten sam sposób, jak w działalności gospodarczej. Limitu obrotów ze sprzedaży osiąganych w skali roku, który uprawnia do zwolnienia z VAT wynosi 200 tys. zł w 2018 r.

Jeżeli zakres prowadzonej działalności wymaga rejestracji do VAT, to należy to uczynić (np. usługi doradcze, jubilerskie, prawne).  Podatnik VAT jest zobowiązany do prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży i zakupów oraz do składania deklaracji VAT oraz JPK_VAT za każdy okres rozliczeniowy.

Osoba wykonująca działalność nierejestrowaną, która jest zwolniona z podatku VAT, dodatkowo powinna, zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy o VAT, prowadzić uproszczony rejestr sprzedaży. Jest on pomocny m.in. w pilnowaniu nieprzekroczenia limitu przychodów dla działalności nierejestrowanej (limit wynosi 1050 zł. w 2018 r.).

Rejestr sprzedaży w działalności nierejestrowanej prowadzony przez podatnika zwolnionego z VAT powinien zawierać:
● liczbę porządkową,
● datę sprzedaży,
● numer dokumentu sprzedaży,
● wartość sprzedaży,
● wartość sprzedaży narastająco.

W przypadku współpracy z firmami sprzedaż należy udokumentować fakturą.

przydatne linki

Zmiany obowiązków płatników – od 2019 r.

W dniu 4 października 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającą ułatwienia w zakresie składania zeznań przez podatników PIT, a także w zakresie obowiązków płatników.

Nowelizacja wprowadza skrócenie terminu przekazywania PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A oraz PIT-R do urzędu skarbowego. Do tej pory termin ten upływał z końcem lutego, od 2019 roku należy je składać do końca stycznia. Termin przekazania podatnikowi nie ulega zmianie (czyli do końca lutego za poprzedni rok).

Ponadto nowelizacja wprowadzi wymóg przesyłania PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A, PIT-R oraz IFT-1 do US wyłącznie w formie elektronicznej.

Nowe zasady składania formularzy przez płatników mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2018 r.

vat ustalenie

KAS wypełni zeznanie za podatnika – zmiany od 2019 r.

Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje dla podatników PIT-37 oraz PIT-38 za 2018 rok, które udostępni w wersji elektronicznej w aplikacji dostępnej na Portalu Podatkowym. Podatnik nie będzie musiał już wypełniać wniosków ani składać deklaracji, by rozliczyć swój podatek, gdyż urząd zrobi to za niego. Zlikwidowana zostanie możliwość złożenia zeznania w postaci PFR (wstępnie wypełnionego zeznania) i sporządzenia zeznania PIT-37 na podstawie wniosku PIT-WZ.

Gotowe rozliczenie roczne PIT podatnik będzie mógł:

 • zweryfikować i zaakceptować bez zmian,
 • zmodyfikować np. formę opodatkowania (na rozliczenie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci), wskazać numer KRS OPP do przekazania 1% podatku lub uzupełnić o dane, których nie posiada KAS (np. o przychody i koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, odliczenia: darowizny, wydatki na cele rehabilitacyjne, wydatki z tytułu użytkowania sieci internet, wpłaty dokonane na IKZE) i następnie je zaakceptować,
 • odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

Zeznania podatkowe za 2018 r. mają być dostępne od 15 lutego do 30 kwietnia 2019.

W przypadku zeznań PIT-37 i PIT-38 z upływem terminu do składania zeznań rocznych zeznanie sporządzone przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT.

W 2020 roku usługa ma zostać rozszerzona o PIT-36 oraz PIT-36L czyli dla osób prowadzących działalność gospodarczą, którzy będą musieli przygotowane przez KAS zeznania uzupełniać o informacje których nie posiada KAS.

Jeśli w swoich rejestrach KAS posiada dane kontaktowe podatnika (adres e-mail, nr telefonu) to podatnik ten otrzyma wiadomość o sporządzonym zeznaniu podatkowym.

Umowa zlecenie a opłacanie składek KRUS

W przypadku umowy zlecenie zawartej z z rolnikiem opłacającym składki w KRUS, osobę tą również należy zgłosić do obowiązkowych ubezpieczeń (społecznych i zdrowotnej) jako zleceniobiorca. Posiadanie przez niego ubezpieczenia społecznego w KRUS nie zwalnia ze zgłoszenia go do ZUS. Zgłoszenie do ZUS nie wyłącza go z ubezpieczenia KRUS, chyba że rolnik sam z niego zrezygnuje.  Kontynuować ubezpieczenie w KRUS mogą również rolnicy, których przychód ze zlecenia (w rozliczeniu miesięcznym) nie przekracza kwoty minimalnej płacy.

Projekt ustawy – zmiana sposobu zaliczania w koszty wydatków dotyczących samochodów osobowych

Projekt Ustawy przewiduje, że będzie można zaliczać  75 % wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego, gdy wykorzystuje się go również do celów prywatnych.

Opłaty wynikające z umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze dotyczące samochodów osobowych, nie będą stanowić kosztów podatkowych w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.

Z projektu przepisów przejściowych wynika, że do w/w umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r. będą miały zastosowanie przepisy ustawy o PIT i ustawy o CIT, w brzmieniu dotychczasowym. Jeżeli umowy te zostaną zmienione lub odnowione po dniu 31 grudnia 2018 r. należy stosować przepisy w nowym brzmieniu.

12.11.2018 – dniem wolnym od pracy

23.10.2018 Sejm uchwalił ustawę o Święcie Narodowym z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości. Ustawa została przekazana do Senatu.

 

przydatne linki

Kasy fiskalne online

W Sejmie trwają pracę nad zmianami dotyczącymi wprowadzenia kas online. Poniżej informacje w jakim terminie i dla jakich grup przedsiębiorców, planowane jest wprowadzenie pierwszych kas online.

Od 1 stycznia 2019 podmioty:

 • świadczące usługi naprawy pojazdów silnikowych i motorowerów oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,
 • dokonujący sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych.

Od 1 lipca 2019 podmioty:

 • świadczący usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania.

Od 1 stycznia 2020 podmioty:

 • świadczący usługi fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze oraz związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej wyłącznie w zakresie wstępu.

 

Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku

W 2019 roku:

 • minimalne wynagrodzenie za pracę wyniesie 2250 zł brutto,
 • stawka godzinowa za wykonanie zlecenia/świadczenie usługi wyniesie 14,70 zł.

 

Sprawozdania finansowe – elektronicznie

1.10.2018 wchodzą zmiany w zakresie składania sprawozdań finansowych. Sprawozdania należy przekazywać w wersji elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej udostępnionej na podstawie art. 45 ust 1g ustawy o rachunkowości do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, który będzie je udostępniał między innymi naczelnikom urzędów skarbowych.

„Mały ZUS” dla przedsiębiorców

Na podpis prezydenta czeka ustawa, która przewiduje zmniejszenie składek na ZUS dla małych przedsiębiorców proporcjonalnie do przychodu. Osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, u których przeciętne miesięczne przychody nie przekroczą 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia, będą mogły płacić składki na ubezpieczenia społeczne proporcjonalne do przychodu. W ujęciu rocznym oznacza to przychód o wielkości maksymalnie 30-krotności minimalnego wynagrodzenia. Punktem odniesienia będzie przychód w całym poprzednim roku kalendarzowym. Bazując na wskaźnikach 2018 oznacza to, że przedsiębiorcy osiągający w 2018 r. średni miesięczny przychód 5250 zł, w 2019 r. będą mogli płacić mały ZUS. Ustawa pozwala na korzystanie z ww. rozwiązania przez 3 lata w ciągu 5 lat prowadzenia działalności.