ULGA IP BOX

Działalność badawczo-rozwojowa ma duże znaczenie dla wzrostu gospodarczego kraju oraz poprawy dobrobytu społeczeństwa. To wyniki tej działalności w głównej mierze wyznaczają kierunki rozwoju gospodarki państwa. Dąży się do tego aby polskie przedsiębiorstwa nie tylko korzystały z efektów prac badawczo-rozwojowych wypracowanych przez inne kraje, ale przede wszystkim same stawały się dawcą proinnowacyjnych rozwiązań. Aby oczekiwania stały się rzeczywistością państwo powinno dostarczać instrumenty zachęcające przedsiębiorców do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Jednym z takich instrumentów cieszących się ostatnio ogromnym zainteresowanie jest właśnie ulga IP BOX. Czym jest ulga IP BOX ? Kto i kiedy może z niej korzystać ? Czy wiąże się ze szczególnymi obowiązkami ewidencyjnymi? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w treści niniejszego artykułu.

Ulga IP BOX jest narzędziem zachęty polskich przedsiębiorców do angażowania się
w działalność badawczo-rozwojową. Jest preferencyjnym opodatkowaniem dochodów wytwarzanych przez prawa własności intelektualnej – mowa tu o opodatkowaniu w wysokości 5% dochodów uzyskiwanych ze sprzedaży
lub samego udostępniania wynalazków czy programów komputerowych. Prawa własności intelektualnej muszą być chronione na podstawie prawa krajowego
lub międzynarodowego przez m.in. patent, dodatkowe prawo ochronne na wzór użytkowy czy prawo
z rejestracji wzoru przemysłowego. Podstawą przyznania ochrony prawnej dla programu komputerowego jest fakt, że stanowi on przejaw działalności twórczej o charakterze indywidualnym. Jakiekolwiek ograniczenie swobody twórczej wyłącza prawnoautorską ochronę programu komputerowego.
Aby móc skorzystać u ulgi IP BOX, podatnik musi przyczynić się „twórczo”
do powstania kwalifikowanego IP, tj. poprzez wytworzenie, rozwinięcie, lub ulepszenie kwalifikowanego IP.

Ze względu na brak wykształconej praktyki stosowania przepisów o IP BOX, podatnik chcący skorzystać z omawianej ulgi powinien złożyć wniosek o interpretację indywidualną
do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Bez prawnej analizy indywidualnego przypadku podatnika nie ma podstaw do skorzystania z ulgi IP BOX.

IP BOX jest preferencją podatkową, z której można skorzystać po zakończeniu roku podatkowego w zeznaniu rocznym. Podatnik nie może skorzystać z ulgi w trakcie roku. Osiągając dochody z kwalifikowanego IP, przedsiębiorca musi płacić w ciągu roku zaliczki na dotychczasowych zasadach. Po raz pierwszy może zatem skorzystać z ulgi w roku 2020 w zeznaniu rocznym za 2019 – nadpłatę wynikającą z zastosowania ulgi Urząd Skarbowy zwróci lub zaliczy na poczet zaległych bądź bieżących zobowiązań podatnika.

odatnik, wobec którego zostanie wydana interpretacja indywidualna potwierdzająca możliwość skorzystania z ulgi IP BOX powinien liczyć się ze szczególnymi obowiązkami ewidencyjnymi dotyczącymi m.in. wyodrębnienia każdego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej; ustalenie przychodu oraz kosztów uzyskania przychodu przyporządkowanych do każdego prawa własności intelektualnej; wyznaczanie wskaźnika Nexus na podstawie kosztów kwalifikowanych niezbędnego do wyliczenia dochodu kwalifikowanego. Wskaźnik Nexus obliczany jest w następujący sposób:

[(a + b) x 1,3]/(a + b + c + d)

gdzie poszczególne litery oznaczają faktycznie poniesione przez podatnika koszty na:

a. prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo-rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej

b. nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego

c. nabycie wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego

d. nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej

Jeśli wartość wskaźnika Nexus jest wyższa od 1, przyjmuje się, że wynosi ona 1. Koncepcja Nexus ma za zadanie doprowadzić do korzystnego opodatkowania tylko w takim zakresie ,w jakim dana własność intelektualna generująca przychód jest wynikiem prac badawczo-rozwojowych.

W rzeczywistości szczególne obowiązki ewidencji rodzą konieczność prowadzenia oddzielnej księgowości dla kwalifikowanej działalności twórczej, a co za tym idzie znaczne podwyższenie kosztów obsługi księgowej. Podatnik powinien mieć na uwadze, że nie wszystkie koszty uznane zostaną za koszty kwalifikowane – jedynie te związane bezpośrednio z działalnością badawczo-rozwojową, np. koszty uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego; wydatki na ekspertyzy, opinie, usługi doradcze i usługi równorzędne, a także nabycie wyników badań naukowych; nabycie aparatury naukowo-badawczej lub korzystanie ze sprzętu specjalistycznego. Koszty usług księgowy, telekomunikacyjnych itp. nie stanowią związku bezpośredniego, a więc nie będą mogły być zakwalifikowane.

Ulga IP BOX nadal budzi wiele kontrowersji głównie ze względu na fakt niejasności przepisów w tym zakresie. Interpretacje indywidualne wydawane do tej pory dla podmiotów gospodarczych pomagają w analizie przepisów ustawy, jednakże nadal istnieje ryzyko podważenia zastosowanej ulgi przez organy skarbowe. Każdy przypadek sprzedaży praw autorskich należy zatem analizować indywidualnie.

Zwolnienie z PIT dla osób do 26. roku życia

12.07.2019 Senat przyjął nowelizację ustawy o PDOF. Zwalnia ona z podatku osoby, które nie ukończyły 26 lat, do wysokości przychodu nie przekraczającego 85 528 zł (limit roczny obowiązujący od 01/2020). W roku 2019 limit przychodów uprawniających do zwolnienia wyniesie 35 636,67 zł. Zwolnienie można stosować do przychodów uzyskanych od 1 sierpnia 2019. Zwolnienie z zasady nie będzie uwzględniane na etapie poboru zaliczki – Podatnik będzie je stosował przy sporządzeniu rozliczenia rocznego za 2019 rok. Podatnik  będzie miał prawo złożyć płatnikowi oświadczenie, że jego dochody będą w całości korzystały ze zwolnienia i wtedy nie będą pobierane zaliczki na PIT. Przy stosowaniu zwolnienia koszty uzyskani przychodów wyniosą „zero”.

Zwolnienie będzie uwzględniane od przychodów uzyskanych od 01/2020, chyba że podatnik złoży oświadczenie płatnikowi o niestosowaniu zwolnienia, wtedy płatnik nie musi go stosować.

Zwolnienie z PIT nie będzie zwalniało z  obowiązku opłacania składek ZUS. Obowiązek opłacania składek ZUS będzie występował na dotychczasowych zasadach. Zleceniobiorcy, którzy są uczniami/studentami i nie ukończyli 26 lat nadal będą zwolnieni z opłacania składek ZUS.

Jednakże nadal będzie trzeba obliczać wysokość zaliczki na PIT dla celów ewentualnego obniżenia składki zdrowotnej. Jeżeli składka zdrowotna będzie wyższa od zaliczki na PIT, która wystąpiłaby gdyby nie korzystano ze zwolnienia, składkę zdrowotną będzie trzeba obniżyć do wysokości zaliczki na PIT.

Koreta podatku VAT – zmiana od 01.09.2019

W artykule 91 ustawy o VAT zostanie dodany ust. 7e o następującej treści:

„Podatnik, który ponownie skorzysta ze zwolnień, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 albo art. 113 ust. 1, może dokonać korekty podatku naliczonego za pozostający okres korekty w deklaracji podatkowej składanej za ostatni okres rozliczeniowy, w którym podatnik był podatnikiem VAT czynnym.”

W związku z powyższym, będzie możliwe dokonanie korekty podatku naliczonego za pozostały okres korekty, w deklaracji składanej za ostatni okres rozliczeniowy, w którym było się czynnym podatnikiem VAT .

Terminy przystąpienia do PPK

  • 1 lipiec 2019 – firmy zatrudniające co najmniej 250 pracowników, według stanu na 31.12.2018.
  • 1 styczeń 2020 – firmy zatrudniające co najmniej 50 pracowników, według stanu na 30.06.2019.
  • 1 lipiec 2020 – firmy zatrudniające co najmniej 20 pracowników, według stanu na 31.12.2019.
  • 1 styczeń 2021 – pozostałe podmioty zatrudniające oraz jednostki sektora publicznego.

Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK – jest to dobrowolny system oszczędzania. Środki zgromadzone na PPK będzie można wykorzystać po 60 roku życia.

Rachunek PPK zasilać będą:

  • Pracownik –  co miesiąc wpłaca obowiązkowo 2 % wynagrodzenia brutto, jeżeli będzie chciał, to może wpłatę podwyższyć do 4 %.
  • Pracodawca – co miesiąc wpłaca obowiązkowo 1,5 % wynagrodzenia brutto, jeżeli będzie chciał to może wpłatę podwyższyć do 4 %. Przekazywanych pieniędzy nie można potrącić z wynagrodzenia pracownika.
  • Państwo – jednorazowo wpłaca 250 zł, następnie raz do roku 240 zł.

Osoba, która będzie chciała zrezygnować z tej formy oszczędzania, będzie musiała wypełnić specjalną deklarację, w której zadeklaruje, że świadomie  rezygnuje z możliwości uzyskania regularnych korzyści finansowych.

Obowiązkowy split payment od 2020 roku

Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianą przepisów w zakresie wprowadzenia obowiązkowego „split payment” zamiast „odwrotnego obciążenia” w niektórych branżach.

Dotyczyć ma to:

  • usług budowlanych, wykończeniowych, instalacyjnych, konstrukcyjnych,
  • dostawy: wyrobów ze stali, komputerów, laptopów, smartfonów, konsoli do gier, aparatów, kamer, telewizorów, paliw, węgla, biżuterii, części do samochodów i motocykli.

Sprzedawcy będą musieli umieszczać na swoich fakturach informację o obowiązkowym stosowaniu podzielonej płatności (split payment).

Biała lista podatników VAT

Od 2020 roku rząd planuje wprowadzić zmiany w zakresie dokonywania zapłaty za transakcje przekraczające 15 000 zł. W PIT jaki i w CIT nie będzie można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów płatności, które będą wykonywane bez pośrednictwa rachunku bankowego albo na rachunek inny niż wskazany w wykazie podmiotów. Dodatkowo podatnik będzie odpowiadał solidarnie za zaległość podatkową kontrahenta do wysokości podatku VAT. Aby uniknąć negatywny konsekwencji wynikających z dokonania zapłaty na inny rachunek bankowy niż zawarty w wykazie, należy w ciągu 3 dni od dokonania płatności  powiadomić Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla wystawcy faktury o zapłacie należności na inny rachunek.

Zmiany w wystawianiu faktur do paragonów

Projekt ustawy zmieniającej, zakłada wprowadzenie od 1 września 2019 roku obowiązek umieszczania na paragonie numeru NIP, do którego ma zostać wystawiona faktura. Jeżeli zostanie wystawiana faktura do paragonu bez numeru NIP nabywcy, na podatnika zostanie nałożone dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 100 % podatku wykazanego na fakturze. Nabywca również zostanie obciążony 100 % kwota podatku VAT wykazanego na fakturze jeżeli ujmie taką fakturę w ewidencji.

Zmiany w ustawieniach kasy fiskalnej – termin 31.07.2019

W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z 29.04.2019, które weszło w życie z dniem 1.05.2019, paragraf 6 punkt 1 podpunkt 5, na kasach fiskalnych poszczególne oznaczenia literowe od ‚A” do „G” muszą być przypisane do odpowiednich stawek lub zwolnienia od podatku.  Jeżeli ustawienia są inne to należy dokonać stosownych zmian do 31 lipca 2019. Zmiany ustawień może dokonać serwis, który ma do tego uprawnienia. Oznaczenia literowe i stawki jakie są przyporządkowane do nich widoczne są np. na raporcie dobowym.

Przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób:

a) literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,

b) literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,

c) literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,

d) literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,

e) literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,

f) literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy;

§ 59. Podatnik używający kasy na dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia może stosować do dnia 31 lipca 2019 r. dotychczas stosowane oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku przypisane do nazw towarów i usług.

Oświadczenie od osób obsługujących kasy fiskalne

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 w sprawie kas rejestrujących (które weszło w życie od 01.05.2019), podatnik u którego jest prowadzona sprzedaż przy użyciu kasy fiskalnej, jest zobowiązany poinformować osobę, której powierza prowadzenie tej ewidencji o zasadach i wystawianiu paragonu fiskalnego oraz o skutkach ich nieprzestrzegania. W związku z tym należy w formie pisemnej uzyskać podpisane oświadczenie, w dwóch egzemplarzach: jeden dla osoby, której powierzono obsługę kasy fiskalne, drugi dla podatnika o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji. Wzór oświadczenia stanowi złącznik nr 1 do w/w rozporządzenia.

Pracownicy (bez względu na formę zatrudnienia czy podjęcia współpracy), którzy są już zatrudnieni powinni zapoznać się z oświadczeniami i podpisać je do 31.05.2019. Osoby nowo przyjęte do pracy (licząc od 01.05.2019), powinni to uczynić przed dopuszczeniem takiej osoby do obsługi kasy fiskalnej.