Papierowe zwolnienia lekarskie do 31.12.2017

Począwszy od 1.01.2018 zwolnienia lekarskie będą wystawiane:

 • w formie dokumentu elektronicznego,
 • wydruku zaświadczenia, wystawionego w formie dokumentu elektronicznego z podpisem i pieczątką lekarza,
 • zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanego z systemu teleinformatycznego ZUS.

Od 01.01.2018 roku zwolnienia lekarskie nie będą już wystawiane w formie papierowej na druku ZUS ZLA.

Informacja o przychodach emerytów i rencistów

28 lutego 2017 mija termin przekazania informacji do ZUS o łącznej kwocie osiąganych przychodów przez zatrudnianych emerytów i rencistów w 2016 roku (dotyczy zarówno umów o pracę jak i umów zlecenie). Informację można sporządzić w dowolnym formacie, najważniejsze aby w piśmie były podane poniższe dane:

 • dane identyfikujące płatnika składek,
 • imię i nazwisko emeryta/rencisty,
 • adres emeryta/rencisty,
 • nr PEEL emeryta/rencisty,
 • numer przysługującego z ZUS świadczenia,
 • informację na temat kwoty osiąganych przychodów przez świadczeniobiorcę zarówno w ujęciu rocznym, jak i miesięcznym.

Faktury wystawiane do paragonów od 01.01.2017

Od 1 stycznia 2017 roku występuje obowiązek wprowadzania do rejestrów VAT, wszystkich transakcji zawieranych z podmiotami gospodarczymi wraz z podaniem ich numerów NIP. Obowiązek ten dotyczy również faktur wystawianych do paragonów. Potwierdzenie tego stanowiska można odnaleźć w interpretacji indywidualnej z 24 listopada 2016 roku nr 1462-IPPP2.4512.689.2016.1.IZ.

Zwrot gotówki i ponowna zapłata przelewem a koszty podatkowe

W związku ze zimną przepisów od 1 stycznia 2017, dokonanie zapłaty za transakcje przekraczającą 15 000 zł gotówką, wyklucza możliwość zaliczenia wydatku w koszty podatkowe. Jednakże zgodnie z interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 11 stycznia 2017 r., nr 0461-ITPB1.4511.865.2016.2.DR, jeżeli nastąpi zwrot gotówki od kontrahenta a następnie zostanie dokonana zapłata za pośrednictwem rachunku bankowego, to podatnik będzie miał prawo do zaliczenia wydatku w koszty podatkowe.

 

Obowiązek przejścia na rozliczenie miesięczne w VAT w 2017 roku

W związku ze zmianami w zakresie podatku VAT podatnicy, którzy zostali zarejestrowani do VAT-u po 30.09.2016 i zgłosili chęć rozliczania się kwartalnie, to od 01.01.2017 obowiązkowo są zobowiązani do rozliczania podatku VAT w okresach miesięcznych.  A więc od 1.01.2017 deklaracje VAT-7 muszą być rozliczane w okresach miesięcznych i tak samo podatek VAT musi być opłacany w okresach miesięcznych.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 99 ust. 3a pkt 1, kwartalnego rozliczenia nie stosuje się do podatników zarejestrowanych przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja.

W przepisach przejściowych ustawy z dnia 1.12.2016,  art. 15 tej ustawy wskazano: „Przepis art. 99 ust. 3a pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się do podatników, którzy zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni po dniu 30 września 2016 r. za okresy miesięczne przypadające po dniu 31 grudnia 2016 r.”.

Automatyczne wykreślenie z VAT

Od 01.01.2017 roku zostanie wprowadzone automatyczne wykreślanie z rejestru jako podatnika VAT. Będzie to miał miejsce m.in. w poniższych sytuacjach:

 • zawieszenia działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy,
 • niezłożenia deklaracji przez 6 kolejnych miesięcy,
 • wystawianie faktur lub faktur korygujących nie dokumentujących rzeczywistych czynności,
 • dokonywanie transakcji z nieuczciwymi kontrahentami w przypadku, gdy podatnik wiedział lub miał podstawę aby przypuszczać, że nabywcy biorący udział bezpośrednio lub pośrednio udział w dostawie tego towaru lub usługi działają w celu odniesienia korzyści majątkowej w wyniku nierzetelnego rozliczania podatku,
 • składania przez 6 miesięcy deklaracji bez wykazywania sprzedaży oraz zakupów z kwotami podatku do odliczenia.

Nowa kwota wolna od podatku od 1.01.2017

Od 1 stycznia 2017 kwota wolna od podatku zostanie podniesiona do kwoty 6600 zł. Wprowadzony zostanie również mechanizm działania tej kwoty w zależności od dochodów. Kwota wolna od podatków nie będzie przysługiwała w ogóle dla osób zarabiających powyżej 127 tys zł.

Kwota wolna od podatku będzie obliczana w następujący sposób:

  • osoby zarabiające do 6600 zł rocznie nie zapłacą podatku dochodowego,

  • dla osób zarabiających od 6600 zł do 11 000 zł rocznie, kwota wolna od podatku będzie stopniowo malała aż wyniesie 3091 zł,

  • dla osób zarabiających rocznie pomiędzy 11 000 zł a 85 528 zł, kwota wolna od podatku wyniesie 3091 zł,

  • dla osób zarabiających rocznie w przedziale 85528 zł a 127 000 zł, kwota wolna będzie ulegała zmniejszeniu,

  • osoby zarabiające powyżej 127 000 zł rocznie nie będą mieli kwoty wolnej od podatku.