Zawieszenie działalności a kasa fiskalna/ulga

Zawieszenie działalności nie skutkuje zwrotem ulgi z tytułu zakupu kasy fiskalnej. W czasie zawieszenia nie ma obowiązku likwidacji kasy, jednak jeśli w trakcie zawieszenia przypada termin przeglądu technicznego kasy fiskalnej – musi on zostać bezwzględnie wykonany. Należy również przechowywać książkę kasy. W przeciwnym wypadku podatnik może ponieść skutki finansowe. Jeśli zawieszenie będzie trwało nieprzerwanie 24 miesiące czyli konsekwencją zawieszenia działalności będzie jej zaprzestanie, prawo do ulgi zostanie utracone.

Jak wynika z art. 111 ust. 6 ustawy o VAT jeżeli podatnik w przeciągu 3 lat od rozpoczęcia ewidencji sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej:

 1. zaprzestanie jej używania,
 2. nie dokona w obowiązującym terminie przeglądu technicznego [Przedsiębiorca w czasie zawieszenia działalności dokonuje obowiązkowego przeglądu technicznego kasy fiskalnej, nie rzadziej niż co 2 lata ( § 33 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kas)], lub
 3. naruszy zasady uzyskania tej ulgi

ma obowiązek zwrócić przyznaną mu ulgę z tytułu zakupu kasy rejestrującej

W korespondencji z ww. przepisem z ustawy o VAT na przypadki utraty prawa do ulgi wskazuje również art. 6 Rozporządzenia MF z 27.12.2010 ws. odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących.

Utrata ulgi następuje w przypadku:

 • zaprzestania działalności,
 • otwarcia likwidacji,
 • ogłoszenia upadłości,
 • sprzedania przedsiębiorstwa, a następca nie będzie korzystał z ewidencji na kasie fiskalnej,
 • naruszenia zasad jej przyznania.

Po wznowieniu działalności można nadal korzystać z tej samej kasy. Nie jest konieczna ponowna fiskalizacja.

Papierowe zwolnienia lekarskie do 30.06.2018

W kwietniu br. Sejm przedłużył czas obowiązywania tradycyjnych – papierowych zwolnień lekarskich, do połowy roku 2018.

Obecnie zwolnienie może zostać wystawione papierowo lub elektronicznie.

Pierwotnie zwolnienia papierowe miały zostać wycofane od 1. stycznia 2018.

Składki ZUS na jedno konto od 1. stycznia 2018

W maju br. uchwalona została ustawa wprowadzająca z dniem 1. stycznia 2018 indywidualne rachunku bankowe dla płatników składek.

Obecnie składki przekazywane są w podziale na ich rodzaj na odrębne rachunku bankowe, a wpłaty identyfikowane poprzez m.in. nr NIP i PESEL. Do 31.12.2017 ZUS wygeneruje i przekaże płatnikom indywidualne numery rachunków. Informacja o numerze rachunku zostanie dostarczona papierowo listem rejestrowanym, lub jeśli płatnik utworzył już profil na platformie ZUS PUE – numer rachunku zostanie udostępniony na profilu.

Jeśli płatnik nie otrzyma informacji o numerze konta, powinien zgłosić się do placówki ZUS przed pierwszym terminem opłacania pierwszych składek na nowe konto.

Wsteczne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego

Stosownie do znowelizowanej ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 12 stycznia 2017 w życie wszedł zapis umożliwiający wsteczne zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego osoby, która w momencie korzystania ze świadczeń zdrowotnych spełniała przesłanki do bycia objętą takim zgłoszeniem, ale nie dopełniła formalności.

Zmiany te pozwolą na uniknięcie ponoszenia ewentualnych kosztów leczenia, jednakże należy pamiętać, że zgłoszenia należy dokonać w ciągu 30 dni od dnia skorzystania ze świadczeń lub 30 dni od dnia poinformowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu kosztów leczenia.

Prawem do wstecznego zgłoszenia mogą być objęci członkowie rodzin osób podlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu:

– dzieci własne; dzieci małżonka; dzieci przysposobione; wnuk albo dziecko, dla których ustanowiono opiekę w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 roku życia, a jeżeli uczy się dalej – do ukończenia 26 roku życia; natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku,

– małżonek,

– wstępni pozostający z ubezpieczonym w jednym gospodarstwie domowym.

Parkowanie samochodu służbowego poza siedziba firmy.

Zgodnie z wyrokiem SA z dnia 21 lutego 2017 r., sygn. akt I FSK 1200/15 – parkowanie samochodu poza siedzibą firmy nie powoduje z automatu, że nie jest on wykorzystywany do celów związanych z działalnością gospodarczą. Jednakże na przedsiębiorcy ciąży obowiązek zastosowania odpowiednich mechanizmów kontroli wykorzystywania auta, aby służyły one tylko do celów związanych z działalnością gospodarczą.

Wystawianie faktur przez przedsiębiorcę w trakcie zwolnienia lekarskiego.

Zgodnie z wyrokiem SN z 5 czerwca 2008 r., sygn. akt III UK 11/08 podpisanie faktury i innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia działalności można uznać za działalność, która nie ma charakteru zarobkowego. Również uzyskanie dochodu podczas chorobowego, który nie jest połączony z osobistym świadczeniem pracy, nie ma wpływu na utratę zasiłku chorobowego – wyr. SN z 4 kwietnia 2012 r., sygn. akt II UK 186/11.

Papierowe zwolnienia lekarskie do 31.12.2017

Począwszy od 1.01.2018 zwolnienia lekarskie będą wystawiane:

 • w formie dokumentu elektronicznego,
 • wydruku zaświadczenia, wystawionego w formie dokumentu elektronicznego z podpisem i pieczątką lekarza,
 • zaświadczenia lekarskiego wystawionego na formularzu zaświadczenia lekarskiego wydrukowanego z systemu teleinformatycznego ZUS.

Od 01.01.2018 roku zwolnienia lekarskie nie będą już wystawiane w formie papierowej na druku ZUS ZLA.

Informacja o przychodach emerytów i rencistów

28 lutego 2017 mija termin przekazania informacji do ZUS o łącznej kwocie osiąganych przychodów przez zatrudnianych emerytów i rencistów w 2016 roku (dotyczy zarówno umów o pracę jak i umów zlecenie). Informację można sporządzić w dowolnym formacie, najważniejsze aby w piśmie były podane poniższe dane:

 • dane identyfikujące płatnika składek,
 • imię i nazwisko emeryta/rencisty,
 • adres emeryta/rencisty,
 • nr PEEL emeryta/rencisty,
 • numer przysługującego z ZUS świadczenia,
 • informację na temat kwoty osiąganych przychodów przez świadczeniobiorcę zarówno w ujęciu rocznym, jak i miesięcznym.