Zwolnienie chorobowe w dniu 11.11.2017 a udzielenie dnia wolnego

Za święto 11.11.2017, które przypadło w wolną sobotę, pracodawca zobowiązany jest do udzielenia dnia wolnego za ten dzień (gdy pracownika obowiązuje pięciodniowy tydzień pracy).

Dodatkowy dzień wolny przysługuje również pracownikowi, który w tym dniu przebywał na zwolnieniu lekarskim. Jest to związane z dyspozycją art. 130 § 2 Kodeksu pracy, zgodnie z którą każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. Zwolnienie chorobowe nie wpływa na wymiar czasu pracy, więc pracownikowi w dalszym ciągu należy się dzień wolny za święto przypadające w sobotę.

Natomiast w sytuacji gdy pracodawca już wyznaczy dzień wolny od pracy, a pracownik w tym czasie będzie na zwolnieniu lekarskim, nie należy już wyznaczać ponownego dnia wolnego, bo dzień wolny został już zagwarantowany i wymiar czasu pracy zostanie obniżony.

Umowa leasingu operacyjnego na gruncie podatku dochodowego

Umowa aby była zakwalifikowana na gruncie podatku dochodowego jako umowa leasingu operacyjnego, musi spełniać wymagania określone w art 17b ust. 1 ustawy o CIT lub art. 23b ust 1 ustawy o PIT.

Art. 17b ust. 1 ustawy o CIT

Opłaty ustalone w umowie leasingu, ponoszone przez korzystającego w podstawowym okresie umowy z tytułu używania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowią przychód finansującego i odpowiednio w przypadku, o którym mowa w pkt 1, koszt uzyskania przychodów korzystającego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, jeżeli:

1) umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym nie jest osoba wymieniona w pkt 2, została zawarta na czas oznaczony, stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, jeżeli przedmiotem umowy leasingu są podlegające odpisom amortyzacyjnym rzeczy ruchome lub wartości niematerialne i prawne, albo została zawarta na okres co najmniej 5 lat, jeżeli jej przedmiotem są podlegające odpisom amortyzacyjnym nieruchomości;

2) umowa leasingu, w przypadku gdy korzystającym jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, została zawarta na czas oznaczony;

3) suma ustalonych opłat w umowie leasingu, o której mowa w pkt 1 lub 2, pomniejszona o należny podatek od towarów i usług, odpowiada co najmniej wartości początkowej środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, a w przypadku zawarcia przez finansującego następnej umowy leasingu środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej będących uprzednio przedmiotem takiej umowy odpowiada co najmniej jego wartości rynkowej z dnia zawarcia następnej umowy leasingu; przepis art. 14 stosuje się odpowiednio.

15 % PIT – projekt nowelizacji ustawy o PIT

Do sejmu trafił projekt nowelizacji ustawy o PIT, w zakresie zmiany stawki podatku z 19% na 15% dla nowych przedsiębiorców i dla tzw. małych podatników, którzy rozliczają się na zasadzie podatku liniowego. Proponowana zmiana miałaby obowiązywać od 1 tycznia 2018.

Planowane zmiany w podatku dochodowym od 2018 roku

Planowane zmiany od 2018 roku:

  • zmiana limitu wartości początkowej środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, który uprawnia do zaliczenia wydatku bezpośrednio w koszty podatkowe z kwoty 3500 zł. na 10 000 zł.,
  • brak możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych odpisów amortyzacyjnych od otrzymanych w formie darowizny lub spadku środków trwałych i wartości niematerialnych, gdy korzysta się ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn,
  • brak konieczności wpłacania zaliczek na podatek dochodowy, gdy suma zaliczek należnych od początku roku nie przekracza 1000 zł.

Planowane zmiany w ryczałcie ewidencjonowanym z tytułu najmu prywatnego od 2018 roku

Od 1 stycznia 2018 roku planuje się wprowadzenie dwóch stawek z tytułu najmu prywatnego:

  • jeżeli przychody nie przekroczą 100 000 zł – to stawka ryczałtu pozostanie na obecnym poziomie czyli 8,5 %,
  • jeżeli przychody przekroczą 100 000 zł – to od nadwyżki ponad tę kwotę stawka ryczałtu będzie wynosiła 12,5 %.

Limit 100 000 zł. miałby dotyczyć łącznie obojga małżonków.

JPK magazyn i JPK wyciąg bankowy przy KPIR

Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez Wydawnictwo Gofin z Ministerstwa Finansów:

„Podatnicy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów nie będą zobowiązani do przekazywania – na żądanie organu podatkowego – struktur JPK_WB i JPK_MAG.

Również podatnicy prowadzący księgi rachunkowe, którzy w ramach dozwolonych uproszczeń nie prowadzą ewidencji magazynowej (nie wytwarzają dowodów magazynowych), nie będą zobowiązani do przekazywania – na żądanie organu podatkowego – struktury JPK_MAG.”

Zapłata składek ZUS od 1.01.2018

Od 1 stycznia 2018 składki do ZUS będą przekazywane na jeden rachunek bankowy. W związku z powyższym od 1.10.2017 ZUS rozpoczął wysyłkę informacji o nowych rachunkach bankowych. Jeżeli do końca grudnia 2017 nie otrzyma się informacji o rachunku bankowym to należy skontaktować się z ZUS osobiście lub telefonicznie (tel. 22 560 16 00). Wpłaty na obecnie obowiązujące rachunki nie będą możliwe już od nowego roku. 31.12.2017 roku rachunki te zostaną zamknięte.

 

Przejście pracownika na emeryturę

Pracodawca powinien udzielić pracownikowi pomocy przy kompletowaniu dokumentacji niezbędnej do przyznania świadczenia emerytalnego. Wniosek może złożyć sam wnioskodawca lub zatrudniający go pracodawca (dotyczy osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r., które wnioskują o uzyskanie emerytury ustalanej na tzw. nowych zasadach).

Jeśli stosunek pracy nie został jeszcze rozwiązany, pracodawca wystawia zaświadczenie zawierające informacje dotyczące m.in. okresu zatrudnienia, pobierania świadczeń chorobowych, wykorzystanego urlopu bezpłatnego.

Gdy pracownik nabył już prawo do emerytury, umowa o pracę może zostać rozwiązana na mocy porozumienia stron, lub przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Pracownikowi który

  • nabył prawo do emerytury,
  • nastąpiło zakończenie stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę,
  • oraz jeśli pracownik nie pobrał wcześniej odprawy,

przysługuje odprawa emerytalna w wysokości miesięcznego wynagrodzenia (art. 92^1 Kodeksu Pracy).