Terminy przystąpienia do PPK

 • 1 lipiec 2019 – firmy zatrudniające co najmniej 250 pracowników, według stanu na 31.12.2018.
 • 1 styczeń 2020 – firmy zatrudniające co najmniej 50 pracowników, według stanu na 30.06.2019.
 • 1 lipiec 2020 – firmy zatrudniające co najmniej 20 pracowników, według stanu na 31.12.2019.
 • 1 styczeń 2021 – pozostałe podmioty zatrudniające oraz jednostki sektora publicznego.

Pracownicze Plany Kapitałowe

PPK – jest to dobrowolny system oszczędzania. Środki zgromadzone na PPK będzie można wykorzystać po 60 roku życia.

Rachunek PPK zasilać będą:

 • Pracownik –  co miesiąc wpłaca obowiązkowo 2 % wynagrodzenia brutto, jeżeli będzie chciał, to może wpłatę podwyższyć do 4 %.
 • Pracodawca – co miesiąc wpłaca obowiązkowo 1,5 % wynagrodzenia brutto, jeżeli będzie chciał to może wpłatę podwyższyć do 4 %. Przekazywanych pieniędzy nie można potrącić z wynagrodzenia pracownika.
 • Państwo – jednorazowo wpłaca 250 zł, następnie raz do roku 240 zł.

Osoba, która będzie chciała zrezygnować z tej formy oszczędzania, będzie musiała wypełnić specjalną deklarację, w której zadeklaruje, że świadomie  rezygnuje z możliwości uzyskania regularnych korzyści finansowych.

Obowiązkowy split payment od 2020 roku

Ministerstwo Finansów pracuje nad zmianą przepisów w zakresie wprowadzenia obowiązkowego „split payment” zamiast „odwrotnego obciążenia” w niektórych branżach.

Dotyczyć ma to:

 • usług budowlanych, wykończeniowych, instalacyjnych, konstrukcyjnych,
 • dostawy: wyrobów ze stali, komputerów, laptopów, smartfonów, konsoli do gier, aparatów, kamer, telewizorów, paliw, węgla, biżuterii, części do samochodów i motocykli.

Sprzedawcy będą musieli umieszczać na swoich fakturach informację o obowiązkowym stosowaniu podzielonej płatności (split payment).

Biała lista podatników VAT

Od 2020 roku rząd planuje wprowadzić zmiany w zakresie dokonywania zapłaty za transakcje przekraczające 15 000 zł. W PIT jaki i w CIT nie będzie można zaliczać do kosztów uzyskania przychodów płatności, które będą wykonywane bez pośrednictwa rachunku bankowego albo na rachunek inny niż wskazany w wykazie podmiotów. Dodatkowo podatnik będzie odpowiadał solidarnie za zaległość podatkową kontrahenta do wysokości podatku VAT. Aby uniknąć negatywny konsekwencji wynikających z dokonania zapłaty na inny rachunek bankowy niż zawarty w wykazie, należy w ciągu 3 dni od dokonania płatności  powiadomić Naczelnika Urzędu Skarbowego właściwego dla wystawcy faktury o zapłacie należności na inny rachunek.

Zmiany w wystawianiu faktur do paragonów

Projekt ustawy zmieniającej, zakłada wprowadzenie od 1 września 2019 roku obowiązek umieszczania na paragonie numeru NIP, do którego ma zostać wystawiona faktura. Jeżeli zostanie wystawiana faktura do paragonu bez numeru NIP nabywcy, na podatnika zostanie nałożone dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 100 % podatku wykazanego na fakturze. Nabywca również zostanie obciążony 100 % kwota podatku VAT wykazanego na fakturze jeżeli ujmie taką fakturę w ewidencji.

Zmiany w ustawieniach kasy fiskalnej – termin 31.07.2019

W związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z 29.04.2019, które weszło w życie z dniem 1.05.2019, paragraf 6 punkt 1 podpunkt 5, na kasach fiskalnych poszczególne oznaczenia literowe od ‚A” do „G” muszą być przypisane do odpowiednich stawek lub zwolnienia od podatku.  Jeżeli ustawienia są inne to należy dokonać stosownych zmian do 31 lipca 2019. Zmiany ustawień może dokonać serwis, który ma do tego uprawnienia. Oznaczenia literowe i stawki jakie są przyporządkowane do nich widoczne są np. na raporcie dobowym.

Przypisują oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku, przypisanych do nazw towarów i usług, w następujący sposób:

a) literze „A” – jest przypisana stawka podstawowa podatku w wysokości 22% albo 23%,

b) literze „B” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 7% albo 8%,

c) literze „C” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 5%,

d) literze „D” – jest przypisana stawka obniżona podatku w wysokości 0%,

e) literze „E” – jest przypisane zwolnienie od podatku,

f) literze „F” i „G” – są przypisane pozostałe stawki podatku, w tym wartość 0% (zero techniczne) w przypadku sprzedaży opodatkowanej, o której mowa w art. 119 ust. 1 lub art. 120 ust. 4 ustawy;

§ 59. Podatnik używający kasy na dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia może stosować do dnia 31 lipca 2019 r. dotychczas stosowane oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku przypisane do nazw towarów i usług.

Oświadczenie od osób obsługujących kasy fiskalne

Na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.04.2019 w sprawie kas rejestrujących (które weszło w życie od 01.05.2019), podatnik u którego jest prowadzona sprzedaż przy użyciu kasy fiskalnej, jest zobowiązany poinformować osobę, której powierza prowadzenie tej ewidencji o zasadach i wystawianiu paragonu fiskalnego oraz o skutkach ich nieprzestrzegania. W związku z tym należy w formie pisemnej uzyskać podpisane oświadczenie, w dwóch egzemplarzach: jeden dla osoby, której powierzono obsługę kasy fiskalne, drugi dla podatnika o zapoznaniu się z informacją o zasadach ewidencji. Wzór oświadczenia stanowi złącznik nr 1 do w/w rozporządzenia.

Pracownicy (bez względu na formę zatrudnienia czy podjęcia współpracy), którzy są już zatrudnieni powinni zapoznać się z oświadczeniami i podpisać je do 31.05.2019. Osoby nowo przyjęte do pracy (licząc od 01.05.2019), powinni to uczynić przed dopuszczeniem takiej osoby do obsługi kasy fiskalnej.

Obowiązkowy VAT dla kolejnych podatników – planowane zmiany

Od 1.07.2019 Ministerstwo Finansów planuje zlikwidowanie zwolnienia podmiotowego (czyli ze względu na wartość sprzedaży poniżej 200 000 zł, w poprzednim roku), dla następujących podatników:

 • dokonujących dostaw części do pojazdów samochodowych i motocykli (niezależnie od sposobu realizacji dostawy),
 • dokonujących dostaw preparatów kosmetycznych i toaletowych,
 • dokonujących dostaw komputerów, urządzeń elektronicznych, RTV, AGD i innych tego rodzaju towarów,

oznacza to, że od 1 lipca 2019 podatnicy dokonujący w/w dostaw mają być objęci obowiązkowym podatkiem VAT.

Zapłata kartą płatniczą za transakcę przekraczającą 15 tyś. zł.

Zgodnie z interpretacją indywidualną z 7.05.2019 nr 0115-KDIT3.4011.139.2019.1.WM, zapłata kartą płatniczą za zobowiązanie przekraczające 15 tyś. zł uprawnia do zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodu. Zgodnie z interpretacją, w tym przypadku zapłata kartą płatniczą spełnia przesłanki zapłaty za pośrednictwem rachunku bankowego.

Darowizna

Zapłata karta płatniczą a zwolnienie z kasy fiskalnej

Zgodnie z wydawanymi interpretacjami indywidualnymi, płatność kartą płatniczą przy użyciu terminala są traktowane jak zapłata gotówką. Oznacza to, że w takiej sytuacji podatnicy nie mogą korzystać ze zwolnienia z obowiązku rejestrowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej ze względu na dokonywanie płatności kartą.