zus - ograniczenia

Fundusz Solidarnościowy od 2019

Z początkiem roku weszła w życie ustawa o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zwana Funduszem Solidarnościowym, który ma na celu wsparcie społeczne, zawodowe i zdrowotne osób niepełnosprawnych. W związku z tym od stycznia 2019 należy odprowadzać dodatkowa składkę w wysokości 0,15 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, wynoszące w przeliczeniu na cały miesiąc przynajmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, czyli w 2019 roku 2250,00 zł. Do opłacania w/w składki stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące składek na Fundusz Pracy. Płatnicy są zobowiązani do uiszczania składek na FS w takim samym zakresie, w jakim są zobligowani opłacać składki na Fundusz Pracy. Wyznacznikami do jego odprowadzania są:

 • podleganie przez daną osobę do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalno – rentowych,
 • wysokość podstawy wymiaru składek na w/w ubezpieczenia.

„Mały ZUS”

ZUS wyznaczył termin na 8 stycznia 2019 aby poinformować ich o skorzystaniu z opłacania niższych składek społecznych. W tym celu należny złożyć dokument wyrejestrowujący z obecnie opłacanych składek i dokonać zgłoszenia z kodem 0590xx (jeśli nie masz ustalonego prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy) lub 0592xx (jeśli masz ustalone prawo do renty). Jeżeli nie dopełni się w/w czynności w terminie do 8.01.2019 to nie będzie można skorzystać z opłacania „małego ZUS” przez cały 2019 rok.

Z małego ZUS możesz skorzystać jeśli:

 • jesteś przedsiębiorcą zarejestrowanym w CEIDG (jesteś wspólnikiem spółki cywilnej)
 • przychody, które osiągnąłeś z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy, nie przekroczą progu uprawniającego do korzystania z ulgi (jeżeli prowadzi się działalność cały rok to limit przychodu wynosi 63 000 zł)
 • nie spełniasz warunków do płacenia preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne (od podstawy wynoszącej 30 % minimalnego wynagrodzenia)
 • rozliczając się na karcie podatkowej nie korzystałeś ze zwolnienia z VAT
 • prowadziłeś działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym
 • nie wykorzystałeś 36-miesięcznego limitu (w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej) korzystania z „małego ZUS”
 • nie podlegałeś ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej)
 • nie wykonujesz dla byłego bądź obecnego pracodawcy tego, co robiłeś dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym

Z „małego ZUS” nie możesz skorzystać, jeśli w poprzednim roku prowadziłeś także inną pozarolniczą działalność jako:

 • twórca, artysta
 • osoba wykonująca wolny zawód
 • wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej albo jednoosobowej spółki z o.o.
 • osoba prowadząca publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, placówkę lub ich zespół.

Nowy współczynnik ekwiwalentu za urlop

W związku z wejściem w życie ustawy o ustanowieniu Święta Narodowego z okazji Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej ustanawiającej dzień 12 listopada 2018 r. Świętem będącym dniem wolnym od pracy (art. 2 ustawy) należy ustalić nowy współczynnik do obliczania ekwiwalentu pieniężnego za urlop, który uwzględnia również nowy dzień wolny od pracy tj. 12 listopada 2018 r. Jak wyjaśniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i polityki Społecznej nowo ustalony współczynnik ma zastosowanie do obliczania ekwiwalentu za urlop, do którego pracownik nabywa prawo począwszy od dnia wejścia w życie ww. ustawy czyli od dnia 8 listopada 2018 r.

Nowy współczynnik ekwiwalentu wynosi 20,83

W przypadku osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy współczynnik obniża się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika. W związku ze zmianami wynosi on:

 • dla 1/4 etatu – 5,20 (1/4 x 20,83)
 • dla 1/3 etatu – 6,94 (1/3 x 20,83)
 • dla 1/2 etatu – 10,41 (1/2 x 20,83)
 • dla 3/4 etatu – 15,62 (3/4 x 20,83)

W opinii Ministerstwa oraz Głównej Inspekcji Pracy, nie ma podstaw prawnych, aby dokonywać ponownego przeliczenia już wcześniej wypłaconych ekwiwalentów za urlop przy zastosowaniu nowego współczynnika. W świetle przepisu art. 171 Kodeksu pracy należy w takiej sytuacji stosować współczynnik obowiązujący w dniu, w którym pracownik nabył prawo do ekwiwalentu, tj. w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Limit kosztów dla samochodów osobowych nie stanowiących majtku firmy

Na mocy Ustawy z dnia 23 października 2018 o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, która będzie obowiązywać od 2019 roku zmieniono brzmienie art. 23 ust. 1 pkt 46 updof, który dotyczył rozliczania wydatków ponoszonych z tytułu używania nieprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego oraz obowiązku sporządzania w tym celu ewidencji przebiegu pojazdu. Od stycznia 2019 roku podatnik nie będzie zobowiązany do prowadzenia tzw. „kilometrówki”, a poniesione wydatki (w tym składki na ubezpieczenie) związane z używaniem samochodu osobowego stanowiącego własność podatnika ale nie będącego składnikiem majątku firmy będzie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu tylko w 20%, poda warunkiem, że samochód ten jest wykorzystywany również do celów związanych z działalnością gospodarczą.

Zmiany w podatkach od 2019 roku

W dniu 19 listopada 2018 w Dzienniku Ustaw ogłoszono Ustawę z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, która to wprowadza kilka zmian m.in. dotyczące samochodów osobowych, limitu składek na rzecz organizacji zrzeszających, wspólnego rozliczania zeznania rocznego małżonków, nowej stawki podatku CIT oraz oświadczeń o opodatkowaniu dochodów z najmu ryczałtem.

 

Działalność nierejestrowana

Działalność nierejestrowana to działalność, w której:

 • nie można w żadnym miesiącu przekroczyć 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (1050 zł. brutto w 2018 roku),
 • w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywano działalności gospodarczej.

Z tytułu prowadzenia działalności nierejestrowanej, nie ma obowiązku odprowadzania składek ZUS (zarówno społecznych czy zdrowotnych).  Osoba prowadząca tego typu działalność nie dokonuje rejestracji do ubezpieczeń ani nie składa żadnych deklaracji ZUS.

Osoba ją prowadząca nie odprowadza okresowych (miesięcznych lub kwartalnych) zaliczek na podatek dochodowy. Przychody oraz  koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia działalności nierejestrowanej, podatnik wykazuje w zeznaniu rocznym PIT-36 w części “Inne źródła”.

Opodatkowanie VAT w działalności nierejestrowanej następuje w ten sam sposób, jak w działalności gospodarczej. Limitu obrotów ze sprzedaży osiąganych w skali roku, który uprawnia do zwolnienia z VAT wynosi 200 tys. zł w 2018 r.

Jeżeli zakres prowadzonej działalności wymaga rejestracji do VAT, to należy to uczynić (np. usługi doradcze, jubilerskie, prawne).  Podatnik VAT jest zobowiązany do prowadzenie rejestrów VAT sprzedaży i zakupów oraz do składania deklaracji VAT oraz JPK_VAT za każdy okres rozliczeniowy.

Osoba wykonująca działalność nierejestrowaną, która jest zwolniona z podatku VAT, dodatkowo powinna, zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy o VAT, prowadzić uproszczony rejestr sprzedaży. Jest on pomocny m.in. w pilnowaniu nieprzekroczenia limitu przychodów dla działalności nierejestrowanej (limit wynosi 1050 zł. w 2018 r.).

Rejestr sprzedaży w działalności nierejestrowanej prowadzony przez podatnika zwolnionego z VAT powinien zawierać:
● liczbę porządkową,
● datę sprzedaży,
● numer dokumentu sprzedaży,
● wartość sprzedaży,
● wartość sprzedaży narastająco.

W przypadku współpracy z firmami sprzedaż należy udokumentować fakturą.

przydatne linki

Zmiany obowiązków płatników – od 2019 r.

W dniu 4 października 2018 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, wprowadzającą ułatwienia w zakresie składania zeznań przez podatników PIT, a także w zakresie obowiązków płatników.

Nowelizacja wprowadza skrócenie terminu przekazywania PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A oraz PIT-R do urzędu skarbowego. Do tej pory termin ten upływał z końcem lutego, od 2019 roku należy je składać do końca stycznia. Termin przekazania podatnikowi nie ulega zmianie (czyli do końca lutego za poprzedni rok).

Ponadto nowelizacja wprowadzi wymóg przesyłania PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, PIT-40A, PIT-R oraz IFT-1 do US wyłącznie w formie elektronicznej.

Nowe zasady składania formularzy przez płatników mają wejść w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i będą miały zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2018 r.

vat ustalenie

KAS wypełni zeznanie za podatnika – zmiany od 2019 r.

Krajowa Administracja Skarbowa przygotuje dla podatników PIT-37 oraz PIT-38 za 2018 rok, które udostępni w wersji elektronicznej w aplikacji dostępnej na Portalu Podatkowym. Podatnik nie będzie musiał już wypełniać wniosków ani składać deklaracji, by rozliczyć swój podatek, gdyż urząd zrobi to za niego. Zlikwidowana zostanie możliwość złożenia zeznania w postaci PFR (wstępnie wypełnionego zeznania) i sporządzenia zeznania PIT-37 na podstawie wniosku PIT-WZ.

Gotowe rozliczenie roczne PIT podatnik będzie mógł:

 • zweryfikować i zaakceptować bez zmian,
 • zmodyfikować np. formę opodatkowania (na rozliczenie z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci), wskazać numer KRS OPP do przekazania 1% podatku lub uzupełnić o dane, których nie posiada KAS (np. o przychody i koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, odliczenia: darowizny, wydatki na cele rehabilitacyjne, wydatki z tytułu użytkowania sieci internet, wpłaty dokonane na IKZE) i następnie je zaakceptować,
 • odrzucić i rozliczyć się samodzielnie.

Zeznania podatkowe za 2018 r. mają być dostępne od 15 lutego do 30 kwietnia 2019.

W przypadku zeznań PIT-37 i PIT-38 z upływem terminu do składania zeznań rocznych zeznanie sporządzone przez KAS zostanie automatycznie zaakceptowane, co będzie równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT.

W 2020 roku usługa ma zostać rozszerzona o PIT-36 oraz PIT-36L czyli dla osób prowadzących działalność gospodarczą, którzy będą musieli przygotowane przez KAS zeznania uzupełniać o informacje których nie posiada KAS.

Jeśli w swoich rejestrach KAS posiada dane kontaktowe podatnika (adres e-mail, nr telefonu) to podatnik ten otrzyma wiadomość o sporządzonym zeznaniu podatkowym.

Umowa zlecenie a opłacanie składek KRUS

W przypadku umowy zlecenie zawartej z z rolnikiem opłacającym składki w KRUS, osobę tą również należy zgłosić do obowiązkowych ubezpieczeń (społecznych i zdrowotnej) jako zleceniobiorca. Posiadanie przez niego ubezpieczenia społecznego w KRUS nie zwalnia ze zgłoszenia go do ZUS. Zgłoszenie do ZUS nie wyłącza go z ubezpieczenia KRUS, chyba że rolnik sam z niego zrezygnuje.  Kontynuować ubezpieczenie w KRUS mogą również rolnicy, których przychód ze zlecenia (w rozliczeniu miesięcznym) nie przekracza kwoty minimalnej płacy.

Projekt ustawy – zmiana sposobu zaliczania w koszty wydatków dotyczących samochodów osobowych

Projekt Ustawy przewiduje, że będzie można zaliczać  75 % wydatków związanych z używaniem samochodu osobowego, gdy wykorzystuje się go również do celów prywatnych.

Opłaty wynikające z umowy leasingu, najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze dotyczące samochodów osobowych, nie będą stanowić kosztów podatkowych w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150.000 zł pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy.

Z projektu przepisów przejściowych wynika, że do w/w umów zawartych przed dniem 1 stycznia 2019 r. będą miały zastosowanie przepisy ustawy o PIT i ustawy o CIT, w brzmieniu dotychczasowym. Jeżeli umowy te zostaną zmienione lub odnowione po dniu 31 grudnia 2018 r. należy stosować przepisy w nowym brzmieniu.